Cieľ zberu triedených odpadov na rok 2022 je 60 %

Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou zmesových komunálnych odpadov bol zmenený z technického na kalendárny rok. Pre rok 2022 bol určený vo výške 60 %.

Hodnota je zverejnená v zákone o odpadoch a je totožná s pôvodným cieľom určeným na obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022.

Čo vlastne "cieľ zberu odpadu z obalov a odpadov z neobalových výrobkov" znamená? Na výpočet úspešnosti triedenia komunálnych odpadov pre papier, plasty, kompozitné obaly na báze lepenky, kovy a sklo, slúži pomerne komplikovaný vzorec. Jednou z hodnôt, ktoré doň vstupujú, je aj hodnota cieľa zberu, v roku 2022 uvádzaných 60 %. Je to akýsi plán. V budúcom roku, keď budeme mať k dispozícii všetky potrebné údaje, si overíme, či sme ho splnili.

Cieľ zberu má potenciál sa každoročne zvyšovať.

Rok2022 2023 202420252030

Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

60%63%66%70%80%

Zdroj: Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z.

Takže hor sa do triedenia!

 

RNDr. Ľubica Vargová

Environmentálna konzultantka