Čo je nové v RZV pre textil?

V prvom rade, rozšírená zodpovednosť výrobcov (ďalej RZV) pre prúd textil je stále len vo fáze odporúčania pre členské štáty EÚ. Vyplýva to zo Zelenej dohody, v orig. European Green Deal.

Čo je už dnes jasne dané, je 5 opatrení, ktoré sú zakotvené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021 až 2025 pre časť textil.

Prvým bolo vypracovanie Štúdie na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu, vrátane posúdenia zavedenia RZV pre textil a zber dát o opätovnom použití textilu. Stanovený termín, t.j. rok 2022, bol dodržaný.

Do decembra 2023 je v pláne prijať novelu zákona o odpadoch na vytvorenie funkčného systému pre textil, ku ktorej je naviazané ďalšie opatrenie, a to, posúdenie možnosti zavedenia zákazu zneškodňovania nepredaných textilných položiek a vytvorenie alternatívnych možností použitia týchto nepredaných položiek. K spracovaniu opatrenia majú prispieť aj výrobcovia a obchodníci s textilom.

S termínom do konca roka 2025, teda v POH označené ako priebežne, sú naplánované opatrenia na podporu výskumu a vývoja ekodizajnu v textilných materiáloch, ktoré majú potenciál byť udržateľnými, ako aj ľahko recyklovateľnými a podpora nových možností triedenia odpadu z textilu a jeho spracovania.

Podporovať financovanie projektov uvedených nižšie je rovnako v pláne priebežne počas účinnosti POH SR 2021 – 2025:

a) projektov na budovanie zariadení na dotrieďovanie použitého šatstva,

b) projektov na budovanie zariadení na recykláciu odpadov z textilu a šatstva.

https://youtube.com/shorts/_p1wbmRn348

 

V NATUR-PACKu sa aktívne zapájame do diskusií a tvorby rozšírenia triedeného zberu o zložku textil.

Ak ste naším klientom, a máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte našu kolegyňu Ľubicu Vargovú, vargova@naturpack.sk

S radosťou Vám zašleme prezentáciu o súčastnom stave tejto problematiky.