Dáni zavedú zber textilu neskôr, ako plánovali

Minimálne o jeden a pol roka sa rozhodla Dánska vláda posunúť zavedenie povinného zberu textilu. Nový termín bol určený najskôr na prvého júla 2023.

Predovšetkým Dánska asociácia odpadov (Dansk Affaldsforening) dlhodobo poukazovala na potrebu vytvorenia nového a profesionálneho zberu, opätovného použitia a recyklácie odevov, obuvi a textílií založenej na rozšírenej zodpovednosti výrobcov („RZV“). Momentálne sa v Dánsku vykonáva zber textilu na dobrovoľnej báze, prevažne prostredníctvom neziskových a dobročinných organizácií. Rovnako, ako na Slovensku, ide o zber odevov, ktoré majú potenciál na opätovné použitie, teda nejde o zber odpadu z textílií.

Dánska vláda pôvodne plánovala úlohu zavedenia povinného zberu textílií zadať obciam. Náklady na zavedenie a prevádzkové náklady by boli zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady. Voči tomu sa ostro ohradila Dánska asociácia odpadov, ktorá vyjadrila obavu, že obce nebudú schopné celý proces financovať v dostatočnej výške.

Dánska asociácia odpadov participovala na viacerých projektoch, s cieľom analyzovať súčasný stav odpadového hospodárstva v oblasti textilných odpadov, ako aj textílií, ktoré sú vyzbierané a je ich možné opätovne použiť. Ako príklad uvádzam správu Mapovanie textilných tokov v Dánsku, ktorá je výsledkom prieskumov medzi obcami, výrobcami a recyklátormi textilu, ako aj ďalšími zainteresovanými stranami.

Celkový cieľ úpravy textílií s cieľom znížiť záťaž životného prostredia

Zdroj: Mapovanie textilných tokov v Dánsku, Dánska asociácia odpadov, 2016

 

Ilustrácia znázorňuje súčasný stav jednorazového používania textílií, ktorý býva často zapríčinený nízkou kvalitou výrobku. Následkom je nemožnosť opätovného použitia alebo recyklácie. Textílie nízkej kvality, tzv. Fast fashion, tvoria vysoké percento vyzbieraných textílií v kontajneroch na textílie, uvádza sa v správe Mapovanie textilných tokov v Dánsku.

Cieľovým stavom je zber textílií vysokej kvality, ktoré je možné opakovane zaradiť do opätovného použitia. V závere životnosti sú stále dostatočne kvalitné a môžu slúžiť, ako vstupná surovina na výrobu nových textílií. Týmto vzorcom sa zároveň znižuje množstvo odpadových textílií.

Už v roku 2020 vypracovala Dánska asociácia odpadov Návrh na rozšírenú zodpovednosť výrobcov na odevy a textil, v ktorom stručne zhrnuli dôvody na uplatnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov v tejto oblasti. Mikkel Brandrup z Dánskej asociácie odpadov navrhuje motivovanie výrobcov formou zľavy z poplatku za textil. Zľava by mala byť udelená na základe spolupráce s bazármi, pri uplatnení schémy spätného odberu, pri predĺžení záruky alebo pri väčšom podiele recyklovaných surovín v textíliách. „V systéme musí byť podporený princíp cirkularity.“ zdôrazňuje Mikkel Brandrup.

Ako bude Dánsko ďalej postupovať v nastavovaní podmienok triedeného zberu textílií? Sme zvedaví, a budeme to sledovať.

 

RNDr. Ľubica Vargová

Zdroj:

Mapovanie textilných tokov v Dánsku

diskusia: Zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov za odevy a textílie

Návrh na rozšírenú zodpovednosť výrobcov na odevy a textil