NATUR-PACK spolupracuje na edukácii verejnosti s TASR

Zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadoch je dôležitou súčasťou nášho poslania. A preto sme veľmi radi prijali ponuku od Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) na prípravu vzdelávacieho seriálu o správnom triedení odpadov.

Keď sa už nedá vzniku odpadu predísť, je mimoriadne dôležité, aby končil na tom správnom mieste, v kontajneri alebo vo vreci tej správnej farby, prípadne na zbernom dvore alebo na inom tzv. mieste spätného zberu. Napriek tomu, že odpadové štatistiky Slovenska sa každoročne zlepšujú, rezervy ukryté v nesprávnom triedení stále pozorujeme v kontajneroch na triedený zber (nesprávne vyhadzovanie odpadov a znečistenie), v zmesových kontajneroch (neraz v nich končia recyklovateľné druhy odpadov), v prírode (čierne skládky a voľne pohodené odpady), ako aj na legálnych skládkach, kde končí obsah väčšiny zmesových kontajnerov.

V apríli 2021 tím NATUR-PACK začal aktívnu spoluprácu s TASR, ktorej na pravidelnej báze spracováva audiozáznamy o správnom triedení jednotlivých skupín odpadov. Jednotlivé časti seriálu ponúka TASR ako agentúrny obsah slovenským médiám v textovej aj zvukovej podobe. Textové výstupy môže verejnosť sledovať na portáli TASR www.teraz.sk.

V úvodnej časti sme vysvetlili, prečo je dôležité odpady triediť: https://bit.ly/3mL9Ohf

V druhej časti sme sa venovali správnemu triedeniu nápojových kartónov – tzv. tetrapakov: https://bit.ly/3a97wUm

V tretej časti sme sa venovali správnemu triedeniu odpadov z papiera: https://bit.ly/2RQ78DR

V štvrtej časti sme sa venovali správnemu triedeniu odpadov zo skla: https://bit.ly/3gX0kPl

V piatej časti sme sa zamerali na správne triedenie odpadov z plastov: https://bit.ly/33c4bzG

V šiestej časti sme vysvetlili správne triedenie odpadov z kovových obalovhttps://is.gd/e5oFCM

V siedmej časti sme sa zamerali na správne triedenie elektroodpadov: https://bit.ly/3f4K3qd

V ôsmej časti sme hovorili o správnom triedení odpadov z batérií a akumulátorov: https://bit.ly/2TJ0IXW

V deviatej časti sme sa vysvetlili, že pre mnohé druhy odpadov je tým správnym miestom zberný dvor: https://bit.ly/3xaKIMG

V desiatej časti naša lektorka Laura Martinková vysvetlila význam triedenia odpadu z kuchyne: https://bit.ly/3v7MexT

V záverečnej, jedenástej časti, sme sa venovali téme kuchynského oleja: https://bit.ly/3kBZER9

A postupne sa budeme venovať všetkým ďalším odpadom (papier, plasty, kovové obaly a iné kovové odpady, sklo, elektroodpady, odpady z batérií a akumulátorov) a nevynecháme ani odpady, ktoré patria na zberný dvor.

Z tejto spolupráce máme veľkú radosť a veríme, že jej výsledok svojou troškou prispeje k zlepšovaniu úrovne triedenia odpadov, čo je nevyhnutný predpoklad aj k dosiahnutiu lepšej úrovne recyklácie odpadov na Slovensku.


Tím NATUR-PACK