Návrh Smernice definoval textil a načrtol aj výšku poplatku v rámci RZV

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008_98_ES o odpadoch definovala výrobky, ktoré patria do rozsahu rozšírenej zodpovednosti výrobcu za určité textilné a obuvnícke výrobky v Prílohe IVc. 
 

Časť 1

Textilné výrobky pre domácnosť a textilné odevy a odevné doplnky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 22a

KN kód

Popis

61 – všetky uvedené kódy v kapitole

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

62 – všetky uvedené kódy v kapitole

Odevy a odevné doplnky, nie pletené alebo háčkované

6301

Prikrývky a cestovné koberčeky (okrem 6301 10 00)

6302

Posteľná bielizeň, stolová bielizeň, toaletná bielizeň a kuchynská bielizeň

6303

Záclony (vrátane závesov) a interiérové rolety; záclonové alebo posteľné drapérie

6304

Ostatné bytové doplnky, okrem výrobkov položky 9404

6309

Obnosené odevy a iné obnosené predmety

6504

Klobúky a iné pokrývky hlavy, splietané alebo vyrobené spojením pásikov z akéhokoľvek materiálu, tiež podšívané alebo zdobené

6505

Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované alebo dohotovené z čipky, plsti alebo inej textilnej látky v metráži (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo zdobené; sieťky na vlasy z akéhokoľvek materiálu, tiež podšívané alebo zdobené

 

Časť 2

Obuv, odevy a odevné doplnky, ktorých hlavným zložením nie je textil v rozsahu pôsobnosti článku 22a

KN kód

Popis

4203

Odevy a odevné doplnky z kože alebo kompozitnej usne (okrem obuvi a pokrývok hlavy a ich častí a výrobkov kapitoly 95, napr. chrániče holennej kosti, šermiarske masky)

6401

 

Nepremokavá obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov, ktorej zvršok nie je pripevnený k podrážke ani nie je spojený šitím, nitovaním, nitovaním, pribíjaním klincov

6402

Ostatná obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov

6403

Obuv s vonkajšou podrážkou z gumy, plastov, kože alebo kompozitnej usne a zvrškom z usne

6404

Obuv s vonkajšou podrážkou z gumy, plastov, kože alebo kompozitnej usne a zvrškom z textilných materiálov

6405

Iná obuv

 

Zdroj: https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-07/ANNEX%20to%20the%20Directive%20of%20the%20European%20Parliament%20and%20of%20the%20Council%20amending%20Directive%202008_98_EC%20on%20waste_COM_2023_420.pdf

Preklad: OZV NATUR-PACK

Európska komisia navrhla začiatkom júla 2023 pravidlá, ktoré majú urýchliť rozvoj sektora triedeného zberu, samotného triedenia, opätovného použitia a recyklácie textilu v krajinách Európskej únie. Aby sa dodržal celkový koncept cirkulárnej ekonomiky, návrh je vypracovaný v súlade so stratégiou Európskej únie pre trvalo udržateľný a obehový textil.

Riešením má byť zavedenie povinného a harmonizovaného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil vo všetkých členských štátoch EÚ.

Výrobcovia majú hradiť náklady na nakladanie s textilným odpadom s uplatnením ekomodulácie, teda čiastka, ktorú budú výrobcovia prispievať, bude upravená na základe vplyvov textilných výrobkov na životné prostredie.

Príspevky výrobcov budú financovať investície do zariadení triedeného zberu, triedenia, opätovného použitia a recyklácie

Ráta sa aj s podporou výskumu a vývoja inovačných technológií v záujme obehovosti textilného odvetvia, ako napr. recyklácia vlákien. Tento bod je totožný s jedným z cieľov, ktoré si určilo Slovensko v Programe odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025. Konkrétne ide o cieľ Podpora výskumu a vývoja ekodizajnu v textilných materiáloch, ktoré majú potenciál byť udržateľnými a ľahko recyklovateľnými, nových možností triedenia odpadu z textilu a jeho spracovania.

Očakáva sa, že triedenie bude prebiehať vo väčšine členských štátoch v blízkosti zberných miest odpadu a vo väčšom rozsahu v tých, kde sú priaznivé podmienky na trhu (napr. nižšie náklady na manipuláciu s odpadom, existujúca rozšíriteľná infraštruktúra a zručnosti, blízkosť recyklačných/výrobných uzlov a prístavov). Neočakáva sa, že recyklácia bude prebiehať vo všetkých krajinách a pravdepodobne sa bude nachádzať v regiónoch blízko textilných výrobných centier a existujúcich infraštruktúrnych základní.

Predpokladaná výška recyklačného poplatku za textil, podľa návrhu Smernice, by mala byť v priemere 12 centov za kus. Tieto náklady sa však líšia podľa typu položky, pričom náklady zahŕňajúce kombináciu typov textilných vlákien a zahrnutie rušivých prvkov (napríklad gombíkov a zipsov) sú drahšie a náklady, ktoré zahŕňajú jeden typ vlákna bez rušivých prvkov, ako sú tričká sú nižšie. Vzhľadom na veľké objemy textilných odpadov, ktoré sa v súčasnosti likvidujú ako zvyškový odpad, nie sú internalizované ani náklady na zneškodňovanie a environmentálne externality tohto zneškodňovania vrátane emisií zo spaľovania a skládkovania. Medzi ďalšie externality patria najmä environmentálne a sociálne vplyvy textilného odpadu vyvážaného do tretích krajín zamaskovaného na účely opätovného použitia, najmä v súvislosti s vyvážaným netriedeným textilom, z ktorého značná časť končí na (nelegálnych) skládkach.

Očakáva sa, že požiadavky na ekodizajn pre textílie budú zavedené do roku 2025 alebo 2026. Okrem zavedenia nových požiadaviek na ekodizajn navrhované nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov (ESPR) zavedie opatrenia na boj proti ničeniu nepredaných spotrebných výrobkov. Po prvé, Európska komisia navrhla zaviesť požiadavku, aby veľké podniky zverejňovali informácie o počte a typoch nepredaných spotrebných produktov, ktorých sa zbavujú. Toto opatrenie má odrádzať od dobrej povesti od tohto postupu, pričom sa predpokladá aj vytvorenie lepšej dôkazovej základne o rozsahu, v akom dochádza k ničeniu nepredaných spotrebných výrobkov. Po druhé, ESPR bude zahŕňať právomoc prijímať delegované akty zakazujúce ničenie špecifických skupín nepredaných spotrebných výrobkov, ako je textil, berúc do úvahy informácie zo všeobecnej povinnosti zverejňovania. Medzi ďalšie dôležité politiky Európskej únie patrí nariadenie o označovaní textílií a nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Návrh Komisie na cielenú zmenu a doplnenie rámcovej smernice o odpade teraz posúdi Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_23_3565

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_23_3635

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-targeted-revision-waste-framework-directive_en