Recyklácia polystyrénu ♸: PREČO A AKO

Polystyrén je veľmi všestranný a výnimočný materiál, ktorý sa využíva nielen v stavebníctve na zateplenie budov, ale aj v oblasti balenia výrobkov a potravín. Je ľahký, pevný, tepelne izolačný, vodeodolný a hygienický. Zároveň je to aj veľmi dobre a efektívne recyklovateľný materiál, ktorý sa dá viacnásobne spracovať bez zníženia kvality.

Recyklácia polystyrénu má viaceré výhody. Znižuje objem odpadu, ktorý by inak skončil na skládke alebo v prírode. Znižuje spotrebu ropy a energie, ktoré by boli potrebné na výrobu nového polystyrénu. Prispieva k ochrane životného prostredia a klímy, pretože znižuje emisie skleníkových plynov a zabraňuje znečisťovaniu pôdy a vody. Vytvára nové pracovné miesta a podporuje ekonomiku, pretože recyklovaný polystyrén sa dá použiť na výrobu nových výrobkov s pridanou hodnotou.

 

Ako recyklovať polystyrén? Prvým krokom je jeho správne triedenie. Polystyrén musí byť čistý, nesmie obsahovať časti lepenky, kovové časti, maltu a nesmie byť znečistený lepidlami, montážnou penou, jedlom alebo inými nečistotami. Polystyrén je vhodné odniesť na zberný dvor alebo špecializovanej firme, ktorá sa zaoberá jeho recykláciou.

Každej recyklácii predchádza triedenie. Ideálne je, ak sa polystyrén dostane na zberný dvor, kam patrí najmä polystyrén pochádzajúci zo stavebnej činnosti, tzv. stavebný polystyrén. Drobné polystyrénové kusy môžete vhodiť aj do kontajnera na plastové odpady. Tam však hrozí, že budú pod tlakom ostatných odpadov rozdrvené na príliš malé kúsky, čo ohrozuje ich možnú recykláciu. 

Existujú rôzne spôsoby recyklácie polystyrénu. Najčastejšie sa používa mechanická recyklácia, pri ktorej sa polystyrén rozdrvením alebo tavením premení na granule alebo pelety, ktoré sa potom použijú na výrobu nových výrobkov z polystyrénu alebo iných plastov. Príkladom takýchto výrobkov sú izolačné dosky, obaly na potraviny alebo stavebné materiály.

Inou možnosťou je chemická recyklácia, pri ktorej sa polystyrén rozloží na jeho zložky pomocou rôznych chemických reakcií. Tieto zložky sa potom môžu použiť na syntézu nových plastov alebo iných chemikálií. Príkladom takéhoto procesu je výroba bionafty z polystyrénu pomocou mikrovlnovej pyrolýzy.

Ďalšou možnosťou je energetická recyklácia, pri ktorej sa polystyrén spáli v spaľovniach odpadu a využije sa tak jeho vysoká energetická hodnota. Tým sa získava elektrina a teplo, ktoré sa môžu použiť na vykurovanie alebo osvetlenie. Tento spôsob recyklácie je však menej žiaduci, pretože pri spaľovaní polystyrénu vznikajú emisie skleníkových plynov a iných škodlivých látok, no predovšetkým strácame surovinu.

Recyklácia polystyrénu je teda dôležitým procesom opätovného využitia predtým použitých materiálov. Málokto však vie, že aj polystyrén je recyklovateľný a že jeho recyklácia má mnohé environmentálne, ekonomické a sociálne prínosy. Preto by sme mali dbať na to, aby sme polystyrén správne triedili a odovzdávali do zberu, aby sa mohol znova použiť na výrobu nových výrobkov s pridanou hodnotou.