Informačný materiál pre obce č. 5.

Príručka pre samosprávy k vybraným častiam zákona č. 79/2015 o odpadoch

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy originálnu pomôcku v podobe Príručky k vybraným častiam zákona o odpadoch. Cieľom príručky je pomôcť zamestnancom samospráv zorientovať sa vo všetkých povinnostiach obcí, vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Príručka vysvetľuje všetky časti zákona o odpadoch relevantné pre samosprávy, najmä:

  • triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad
  • triedený zber ďalších druhov odpadov
  • zberné dvory

NATUR-PACK zašle uvedený materiál všetkým partnerským obciam elektronickou cestou (7.3.2017) a v priebehu marca 2017 aj v tlačenej podobe.