§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom mal povinnosť posielať Ministerstvu životného prostredia SR „Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov“. V súčasnej dobe prebieha zapracovanie schváleného finálneho textu do zbierky zákonov.

 

Údaje o materiálovom toku odpadov z obalov pre ktoré pôvodca nie je výrobcom (obaly pochádzajúce zo zakúpených výrobkov na tuzemskom trhu a použité v rámci podnikateľskej činnosti) je nutné ohlasovať MŽP SR za obdobie do 31.12.2016 vždy, keď je odpad odovzdaný zberovej spoločnosti alebo priamo zhodnotiteľovi, v zmysle usmernenia MŽP (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-58.pdf) do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení materiálového toku.

Táto povinnosť zaniká od 1.1.2017! Z toho dôvodu odporúčame poslať „Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov“ aj za mesiace november a december 2016.

Táto zmena sa netýka plnenia povinností výrobcov vyhradených výrobkov. Všetky povinnosti voči OZV zostávajú zachované v nezmenenej podobe!

9.11.2016