Ako pokračujú prípravy na zavedenie zberu textilu?

NATUR-PACK sleduje tému povinného rozšírenia triedenia odpadov o zložku textil na Slovensku i v celej Európe. Povinnosť sa totiž týka všetkých členských štátov Európskej únie, a to s termínom účinnosti najneskôr od 1. 1. 2025.

História

V rámcovej smernici o odpadoch (smernica EPaR 2008/98/ES) bola táto povinnosť revidovaná 30. mája 2018. Zhruba o dva týždne neskôr bola zverejnená v úradnom vestníku Európskej únie. Do Slovenskej legislatívy bola transponovaná novelou zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.) dňa 30. septembra 2021. Účinnosť nadobudne 1. januára 2025.

Povinnosť rozšíriť triedený zber o zložku textil majú v zákone o odpadoch uloženú obce, konkrétne v § 81 ods. 7 c):

Ľubica Krákorníková z EKOS plus a Peter Šimurka z NEKA sú zostavovatelia Štúdie na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu, vrátane posúdenia zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil a zberu dát pre opätovné použitie textilu, ktorú si dalo vypracovať Ministerstvo životného prostredia SR. Celú štúdiu nájdete TU.

Pred rokom sme pozvali zostavovateľov Štúdie do diskusnej relácie OZV NATUR-PACK #ROZHOVORmeSA, kde sme uvedenú štúdiu rozoberali. Pozrite si celý diel TU.

Najnovšie správy

Európsky parlament 13. marca 2024 prijal legislatívne uznesenie, ktorým sa mení a dopĺňa Rámcová smernica o odpadoch.

V časti Rozšírená zodpovednosť výrobcov za textilné výrobky, odevy a obuv Európsky parlament navrhol rozšírenie schém zodpovednosti výrobcov, podľa ktorých budú tí, ktorí predávajú textil v EÚ, znášať náklady na ich separovaný zber, triedenie a recykláciu.

Čo nás čaká

Členské štáty by mali zaviesť tieto systémy 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice (v porovnaní s 30 mesiacmi, ktoré navrhuje Európska komisia).

Tieto pravidlá by sa vzťahovali na textilné výrobky, ako sú: odevy a doplnky, prikrývky, posteľná bielizeň, záclony, klobúky, obuv, matrace a koberce, vrátane výrobkov, ktoré obsahujú materiály súvisiace s textilom, ako je koža, kompozitná koža, guma alebo plast.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli všetci príslušní aktéri plne zapojení do rozhodovacieho procesu v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Poskytovatelia online platforiem, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, by mali zabezpečiť, aby výrobcovia textilných výrobkov, výrobkov súvisiacich s textilom a obuvou boli zaregistrovaní v registri výrobcov v členskom štáte, v ktorom sa nachádza spotrebiteľ, a to pred umiestnením výrobkov od týchto výrobcov na ich platformy.

Stanovenie cieľov

Do 30. júna 2025 by Európska komisia mala vykonať posúdenie primeraných úrovní na stanovenie cieľov na rok 2032 na zníženie textilného odpadu, ktoré zahŕňa úrovne zberu, príprav na opätovné použitie, opätovného použitia a recyklácie textílií. a postupného ukončenia skládkovania textílií.

Celoeurópsky register

Najneskôr do 31. decembra 2026 by Európska komisia mala posúdiť možnosť vytvorenia celoeurópskeho registra výrobcov textilných a obuvníckych výrobkov a doplnkov.

Text prijatý Európskym parlamentom nájdete TU.