Aktuálne k POH

Programy odpadového hospodárstva (POH) sa vypracúvajú na viacerých úrovniach. Najskôr bol vypracovaný celoslovenský POH, nasledovať ho mali kraje a na záver majú povinnosť vypracovať POH obce a vybraní pôvodcovia odpadov.

POH je povinný vypracovať ten pôvodca, ktorý produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. POH sa vypracúva na obdobie rokov 2011-2015.

V nadväznosti na POH SR mali kraje najneskôr do konca marca predložiť aspoň návrh programu kraja na posúdenie. Máme koniec septembra a jednotlivé kraje majú svoje POH rozpracované na rôznych úrovniach. Zatiaľ čo nitriansky, košický a trenčiansky kraj čaká už len na vyhlásenie vo Vestníku vlády SR, nasledovné tri kraje (prešovský, banskobystrický, žilinský) sú v štádiu verejného prerokovania, a bratislavský a trnavský majú za sebou „len“ správu o hodnotení.

 

 

Pôvodcovia a obce majú vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH predmetného kraja vo Vestníku vlády SR. Pôvodcovia majú prihliadať na POH obcí v období, keď ešte aj mnohé obce pracujú na vypracovaní vlastného POH. Pôvodca odpadu je povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci a potom predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak pôvodca odpadov plánuje rozširovať kapacity alebo dobudovať nové zariadenia je povinný prejsť posudzovaním vplyvov na ŽP.

Aktuálne sa čaká aj na novelu vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktorá má zásadne zmeniť osnovu POH ako pre pôvodcov tak aj pre obce. Ale pokiaľ nevyjde novela predmetnej vyhlášky je potrebné postupovať podľa aktuálne platnej vyhlášky v znení vyhlášky 263/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (aktuálne znenie sa nachádza aj na stránke http://www.naturpack.sk/legislativa/).

 

O zmenách a aktuálnom dianí Vás budeme pravidelne informovať.

 

24.9.2013

Ďalšie články