Aplikačná novela zákona o odpadoch čaká na zverejnenie v Zbierke zákonov

Prezident SR v týchto dňoch podpísal dlho pripravovanú a očakávanú tzv. aplikačnú novelu zákona o odpadoch. Novela momentálne čaká už len na zverejnenie v Zbierke zákonov.

Účinnosť prevažnej väčšiny ustanovení novely je od 1. 1. 2018.

Novela bola nevyhnutná z dôvodu aplikácie nariadenia EPaR 2017/852 o ortuti do našej legislatívy, zároveň sa ňou odstraňuje aj nedostatočná transpozícia smernice EPaR 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení. V prevažnej miere sa ale novela zaoberá úpravou systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Taktiež sa venuje aj drobnému stavebnému odpadu, pneumatikám, či preprave nebezpečných odpadov.

V rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) novela zavádza a upravuje napríklad:

  • spodnú ročnú hmotnostnú hranicu (100 kg) obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh SR – spoločnosti, ktoré uvedenú na trh menej ako je uvedená hranica, vznikajú registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti, nevzniká napríklad povinnosť zabezpečenia zberu a zhodnotenia
  • upravuje definíciu neobalového výrobku:

1) materiály, z ktorých môže byť neobalový výrobok vyrobený sú papier, plasty a sklo (BEZ viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky)

2) knihy sú doplnené do výnimiek, a teda nepovažujú sa za neobalové výrobky

3) zrušila sa príloha č. 16 – Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

A teda, za neobalový výrobok sa považuje výrobok vyrobený z plastu, papiera alebo skla, ktorý nie je obalom a nie je určený na balenie a odpad z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

  • spresňuje definíciu výrobcu obalov – ide o konkrétnejšie zadefinovanie, že za výrobcu obalov sa považuje aj subjekt, ktorý dovezie/prepraví alebo si nechá doviezť/prepraviť tovar v obale na trh SR
  • upravuje definíciu výrobcu neobalového výrobku – za výrobcu neobalového výrobku sa považuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu (vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku), vyrobí alebo si nechá vyrobiť (prepraví alebo si nechá prepraviť, dovezie alebo si nechá doviesť) neobalový výrobok a uvedenie ho na trh SR
  • upravuje výpovedné podmienky

1) výpoveď zo strany výrobcu k organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) môže byť podaná bez          udania dôvodu len ku koncu kalendárneho roku s tým, že výpoveď musí byť OZV doručená do 30.9.          daného roku, v ktorom chce výrobca vzťah ukončiť

2) ak OZV poruší konkrétne povinnosti uvedené v zákone, tak výrobca môže vypovedať zmluvu OZV do 30 dní po zistení porušenia týchto povinností (s 30 dňovou výpovednou lehotou)

  • upravuje možnosť výrobcov v prípade, že zazmluvnená OZV nezverejní riadne a včas ročnú Správu o činnosti, vykonať u tejto OZV kontrolu efektivity vynaložených prostriedkov, ako aj ďalších konkrétnych povinností uvedených v zákone
  • nové povinnosti pre OZV (napríklad štvrťročné vypracovávanie a zverejňovanie Správy o činnosti)
  • vytvorenie kontrolných orgánov v rámci organizačnej štruktúry OZV
  • povinnosti koordinačných centier a vytvorenie kontrolných orgánov v rámci ich organizačnej štruktúry
  • papierové potvrdenia o zápise výrobcu do registra sa už nebudú vydávať

Novela upravuje zmluvné vzťahy medzi OZV a výrobcom, medzi OZV a obcou, či dáva OZV možnosť vykonávať overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu v každej obci. Taktiež upravuje aj definície trhových a zberových podielov.

V blízkej dobe sa predpokladá aj zverejnenie noviel jednotlivých vykonávacích vyhlášok, nakoľko aj ich účinnosť by mala byť od 1.1.2018.

Podrobnejšie si zmeny pre OZV a Koordinačné centrá môžete prečítať napríklad tu http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103819/aplikacna-novela-zakona-o-odpadoch-cast-ozv-a-kc.aspx.

Plánované zmeny, ktoré prináša novela v ostatných oblastiach, si môžete prečítať napríklad tu https://www.odpadovyhospodar.sk/velka-oktobrova-odpadova-revolucia/.

21.11.2017