Aplikačná novela zákona o odpadoch schválená Národnou radou SR

Dňa  18.10.2017 prešla schválením parlamentu dlho pripravovaná tzv. aplikačná novela zákona o odpadoch. Na jej zverejnenie v zbierke zákonov sa ale ešte stále čaká.

Novela sa predovšetkým zaoberá úpravou systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a zavádza pravidlá nakladania s ortuťou. Taktiež sa venuje aj drobnému stavebnému odpadu, pneumatikám, či preprave nebezpečných odpadov.

V rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) novela zavádza a upravuje napríklad:

  • spodnú ročnú hmotnostnú hranicu (100 kg) obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh SR – spoločnosti, ktoré uvedenú na trh menej ako je uvedená hranica, vznikajú registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti, nevzniká napríklad povinnosť zabezpečenia zberu a zhodnotenia
  • povinnosti koordinačných centier a vytvorenie kontrolných orgánov v rámci ich organizačnej štruktúry
  • vzťah medzi výrobcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov a vytvorenie kontrolných orgánov v rámci ich organizačnej štruktúry
  • upravuje definíciu neobalového výrobku
  • spresňuje definíciu výrobcu obalov a výrobcu neobalového výrobku
  • nové povinnosti pre organizácie zodpovednosti výrobcov (napríklad štvrťročné vypracovávanie a zverejňovanie Správy o činnosti)

Účinnosť prevažnej väčšiny novelizovaných ustanovení je naplánovaná od 1.1.2018.

Z dôvodu novelizácie zákona bude samozrejme potrebné novelizovať aj jeho vykonávacie vyhlášky, ktoré sú momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a účinnosť ich novelizácií sa taktiež predpokladá od 1.1.2018.

Po oficiálnom zverejnení novely v zbierke zákonov, Vás o zmenách súvisiacich najmä s RZV budeme obratom informovať.

24.10.2017

Ďalšie články