Aplikačná novela zákona o odpadoch v pripomienkovom konaní

Cieľom novelizácie zákona o odpadoch je sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi.

„Musíme nový odpadový systém nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu. A pritom dosiahnuť, aby systém zbytočne nezaťažoval obyvateľov, obce a podnikateľov“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.


S týmito cieľmi predložilo Ministerstvo životného prostredia novelu zákona o odpadoch dňa 25.05.2017 do legislatívneho procesu. Predložená novela sa zaoberá predovšetkým úpravou systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zavádza pravidlá nakladania s ortuťou alebo aj úpravu povinností pri preprave nebezpečných odpadov.

V rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) novela zavádza a upravuje napríklad:

  1. spodnú ročnú hmotnostnú hranicu ( 100 kg) obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh SR od ktorej sú podnikatelia povinní plniť povinnosti vyplývajúce z RZV v plnom rozsahu
  2. povinnosti koordinačných centier a vytvorenie kontrolných orgánov v rámci ich organizačnej štruktúry
  3. vzťah medzi výrobcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov a vytvorenie kontrolných orgánov v rámci ich organizačnej štruktúry
  4. spresňuje definíciu výrobcu neobalového výrobku
  5. dopĺňa definíciu výrobcu obalov

Pripomienkového konania zverejneného pod číslom LP/2017/384, sa môže zúčastniť verejnosť, podnikateľské subjekty, štátne inštitúcie či samosprávy (vid. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-384) do 14.06.2017. Takto sa otvára možnosť prispieť k ďalším krokom na zlepšenie životného aj podnikateľského prostredia aj širokej verejnosti.

29.5.2017

Ďalšie články