Balík opatrení obehového hospodárstva schválený

Udržateľná produkcia surovín je na celom svete veľmi dôležitá. Európa momentálne prichádza približne o 600 miliónov ton materiálov nachádzajúcich sa v odpade, ktoré by sa dali recyklovať alebo znovu použiť. Recykluje sa len približne 40 % odpadu domácností EÚ, pričom v niektorých oblastiach je miera recyklácie až 80 %, inde zas menej než 5 %.

V snahe zachovať  si vzácne zdroje a plne využiť všetku ich ekonomickú hodnotu Európska komisia (EK) 2. decembra prijala nový balík o obehovom hospodárstve. Jeho ambíciou je posilniť konkurencieschopnosť, zamestnanosť a udržateľný hospodársky rast. Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie; minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov, a keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty.

Opatrenia podporujúce dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva:

  • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 65 % komunálneho odpadu
  • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 75 % odpadu z obalov
  • záväzný cieľ obmedziť do roku 2030 skládkovanie na maximálne 10 % všetkého odpadu
  • zákaz skládkovania separovane vyzbieraného odpadu
  • podpora hospodárskych nástrojov na odrádzanie od skládkovania
  • jednoduchšie a lepšie vymedzenie pojmov a harmonizované metódy výpočtov miery recyklácie v EÚ
  • konkrétne opatrenia na podporu opätovného používania a stimuláciu priemyselnej symbiózy, kde sa vedľajšie produkty jedného odvetvia stávajú surovinou iného
  • hospodárske stimuly pre výrobcov, aby na trh prinášali ekologickejšie výrobky a aby podporovali systémy zhodnocovania a recyklácie (napr. obalov, batérií, elektrických spotrebičov a elektroniky, vozidiel).

 

Zdroj:

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102745/obehove-hospodarstvo-otazky-a-odpovede.aspx

9.12.2015

Ďalšie články