Bezplatné environmentálne poradenstvo

Komplexné bezplatné environmentálne poradenstvo v oblasti odpadov z obalov ako aj vo vybraných oblastiach zákona o odpadoch zahŕňa najmä:

 • odborné poradenstvo priamo u klienta
 • denný telefonický a e-mailový help-desk
 • aktívnu spoluprácu pri vypracovaní odborných dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva
 • odbornú pomoc a spoluprácu v oblasti vypracovávania programu prevencie
 • odbornú pomoc a spoluprácu v prípade žiadania o vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu
 • odbornú pomoc v oblasti identifikácie či daný materiál obalom je alebo nie (v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR)
 • odbornú pomoc v oblasti označovania obalov
 • odbornú pomoc v oblasti predchádzania vzniku odpadov z obalov
 • aktívnu pomoc a spoluprácu v oblasti zabezpečenia zberu o odvozu odpadov u klienta
 • sledovanie a včasné upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré sa môžu dotýkať činnosti klienta

 • komunikáciu s príslušnými ministerstvami a orgánmi štátnej správy v oblasti obalov a odpadov z obalov v odborných záležitostiach

 • operatívnu odbornú pomoc a súčinnosť v prípade kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia u klienta

 • aktívny lobbing v prospech záujmov klienta v legislatívnom procese

 • právnu podporu klienta v sporných otázkach

 

17.10.2007

Ďalšie články