Certifikáty ISO

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. začiatkom roka 2010 úspešne zaviedla a certifikovala systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004

ISO normy sú jednotné medzinárodné normy, ktoré majú rovnaké znenie a rovnakú platnosť vo všetkých krajinách, ktoré sa ich rozhodli akceptovať.

Norma ISO 9001:2008 rieši systém manažmentu kvality procesným prístupom. Uplatnenie tohto prístupu je základnou nutnosťou vo všetkých spoločnostiach, ktoré majú zavedený a následne certifikovaný systém manažérstva kvality. Systém manažérstva kvality preukazuje, že naša spoločnosť je schopná efektívne plniť požiadavky Vás, našich klientov.

Naša spoločnosť prešla zaškoľovaním manažmentu, kde sa venoval dôraz na zavedenie efektívnych techník riadenia spoločnosti z pohľadu neustáleho zlepšovania. Definovali sme si hlavné procesy prebiehajúce v organizácii a následne sme ich optimalizovali. Zaviedli sme rôzne činnosti podporujúce efektívne riadenie spoločnosti, medzi ktoré patrí hodnotenie spokojnosti zákazníkov, jednotný systém riešenia vznikajúcich nezhôd, riadenie nezhodného produktu a ďalšie.

Norma ISO 14001:2004 znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, naša spoločnosť začleňuje starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.

Naša spoločnosť vytvorila, zaviedla a udržiava štruktúrovaný systém environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou komplexného systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania spoločnosti.

Na začiatku roku 2010 prebehlo niekoľko auditov vedených nezávislou spoločnosťou CERTICOM, ktorá rozhodla o pripravenosti našej spoločnosti a definitívne nám udelila certifikáty podľa normy ISO 9001:2008 a normy ISO 14001:2004.

 

        

3.3.2010