Distribútori nápojových obalov POZOR!

Od 1. januára 2022 je potrebné rozlišovať medzi

opakovane použiteľnými obalmi na nápoje (napr. sklenené fľaše na niektoré druhy minerálok a pivo...) – o povinnosti ich distribúcie a zálohovania pojednáva zákon o odpadoch

a

jednorazovými obalmi na nápoje (nápojové PET fľaše a nápojové plechovky – povinnosť zálohovať od 1.1.2022) o povinnosti ich zálohovania pojednáva zákon o zálohovaní.

 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

od 1.1.2022

Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 100 m2. Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške.

 

Podľa zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

od 1.1.2022

Povinnosti zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu, uvádzať výšku zálohu, viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu, poskytovať správcovi súčinnosť pri plnení povinnosti, viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a údaje z nej ohlasovať správcovi plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi, bez ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť predajnej plochy. Povinnosti požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy, registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu, odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení, odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na trh, a to najmenej v období šiestich mesiacov od zverejnenia oznamu na webovom sídle správcu plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar; tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne.