EE&PL: Nový zákon SR o odpadoch bude bojovať aj proti nelegálnym skládkam

Týždenník European Environmetal & Packaging Law zameraný na otázky životného prostredia a obalov priniesol vo svojom júlovom čísle článok o Slovensku, v ktorom sa venuje téme prípravy nového zákona o odpadoch. V článku sa uvádza, že Ministerstvo životného prostredia SR sa od počiatku tohto roku pustilo do náročného konzultačného procesu so zástupcami samosprávy, priemyslu a verejnosti, v záujme prípravy nového zákona o odpadoch, ktorým chce okrem iného riešiť aj problematiku nelegálnych skládok odpadov.

V úvode sa spomína vyhlásenie ministra životného prostredia Józsefa Nagya, ktorý vyjadril presvedčenie, že text nového zákona plánuje rezort zverejniť túto jeseň a do konca roka by mal prejsť parlamentom. Marián Strýček z odboru odpadového hospodárstva MŽP SR pre EE&PL dodal, že tento časový plán sa zrejme podarí naplniť, pričom by nový zákon vstúpil do platnosti 1. januára 2012. Ďalej uviedol: „Novým zákonom by sa mala prebrať celá legislatívu EU o odpadoch platná od roku 1998, čo by bola primeraná reakcia na viaceré konania o porušení zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré Slovenská republika obdržala od Európskej komisie za netransponovanie viacerých pravidiel EÚ do právnych predpisov SR z oblasti odpadového hospodárstva“. Prioritou je, podľa Strýčka, spracovanie všetkých druhov odpadov v krajine, so zámerom postupného zvyšovania podielu recyklácie odpadov, znižovania množstva skládkovaných odpadov a zároveň zvyšovať množstvo spaľovaného odpadu.

Prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Peter Krasnec, uviedol, že zákon, ktorý je platný od roku 2001 bol už 23-krát novelizovaný, prešiel mnohými zmenami, prestáva byť transparentným a nereflektuje najnovšie trendy v nakladaní s odpadmi. „Podporujeme zámer MŽP SR vytvoriť nové legislatívne prostredie a veríme, že tento zákon bude moderný a prispeje k celkovému zlepšeniu nakladania s odpadmi, “ vyhlásil Peter Krasnec.

Nelegálne skládky

Jednou z priorít novej legislatívy bude riešenie problému nelegálnych skládok. Podľa Strýčka je po celom Slovensku rozptýlených okolo 6000 čiernych skládok, ktoré obsahujú 150.000 ton rôznych druhov odpadu. Ďalej pre EE&PL uviedol, že tieto skládky obsahujú odpad nielen z domácností, ale často sa jedná aj o nebezpečný odpad, hlavne elektronický a autovraky.

Nový zákon prinesie zásadné zmeny v hierarchii nakladania s odpadmi a bude obsahovať program prevencie vzniku odpadov. Bude doň integrovaná aj doterajšia legislatíva obalov, ktorá bola upravená v roku 2010, a prepracovaná bude tiež problematika rozšírenej zodpovednosti výrobcov určitých produktov. Strýček dodal, že poplatky za zneškodňovanie odpadov na skládkach sa zvýšia na úroveň susedných krajín, keďže Slovensko má jedny z najnižších poplatkov v EÚ a zároveň dôjde aj k sprísneniu sankcií za porušenie zákona. Vyššie poplatky budú motivujúcim nástrojom k zvýšeniu triedenému zberu rôznych druhov odpadov (papier, sklo, plasty, kovy) ako aj k ich energetickému využívaniu.

Triedený zber a zhodnocovanie odpadov

Minister József Nagy priznáva, že súčasná situácia v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov a ich materiálové zhodnocovanie má ďaleko od ideálneho stavu a potrebuje systémovú zmenu. Tento názor zdieľa aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré navyše upozorňuje, že ekonomická výhodnosť zberu a triedenia odpadu pre mestá a obce nie je vyvážená. Podľa Michala Kaliňáka, hovorcu ZMOS-u „náklady prevyšujú príjmy, čo obciam spôsobuje značné problémy“. Kaliňák dodáva, že triedený zber odpadu je momentálne pre komunálnu sféru finančným bremenom. Výpočty ZMOS-u ukazujú, že triedený zber odpadu je finačne 4 až 5-krát náročnejší ako zber zmesového komunálneho odpadu a jeho zneškodnenie na skládkach. Kaliňák ďalej dodáva, že stále nie je vyriešená ani zodpovednosť za textilný, stavebný odpad a starý nábytok. Tvrdí, že štatistiky ukazujú, že len 20% z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu sa vytriedi a zvyšné množstvá končia na skládkach.

Túto skutočnosť potvrdil tiež Marián Strýček, ktorý uviedol, že v roku 2010 bolo cca 80% komunálneho odpadu skládkovaných. Upresnil, že na Slovensku je momentálne v prevádzke celkovo 118 skládok, z toho 12 pre nebezpečné odpady, 89 pre nie nebezpečné a 17 pre inertné odpady. Podľa Strýčka, súčasná motivácia občanov Slovenska separovať je nedostatočná, pretože poplatok za nakladanie s komunálneho odpadu súčasne zahŕňa aj náklady spojené s jeho triedením. Podľa návrhu novej legislatívy, by sa zodpovednosť za zber a triedenie komunálneho odpadu mala preniesť na výrobcov. Zvýšiť by sa mali tiež poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu, čo by malo viesť občanov k zvýšenému úsiliu triediť komunálny odpad. „Mestá a obce budú zodpovedné len za zmesový komunálny odpad. Táto zmena by mala motivovať ľudí k zvýšenému triedeniu zložiek komunálneho odpadu a obce k lepšej výchove svojich obyvateľov pri nakladaní s odpadmi.“

Rozširovanie systému zberu

Strýček pre EE&PL uviedol, že v záujme zvyšovania úrovne zhodnocovania a recyklácie, je potrebné vylepšovať súčasné systémy zberu napr. rozširovaním využitia existujúcich kontajnerov na zber sklenených fliaš. „Vieme, že plastové fľaše sú problémom nie len na Slovensku, ale v celej Európe, no momentálne nemáme v pláne zaoberať sa s nimi.“

Recyklačný fond

Slovenským špecifikom v EÚ je Recyklačný fond vyberajúci poplatky od dovozcov a výrobcov rôznych výrobkov, ktoré používa na poskytovanie dotácií a pôžičiek podporujúcich projekty zlepšujúce úroveň zberu a triedenia odpadov a ich znovu použitie. Niektoré asociácie výrobcov, vrátane Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie, navrhujú Recyklačný fond aj poplatky zrušiť. Podľa ich názoru RF zo začiatku vytvoril recyklačné kapacity a podporoval triedený zber, v súčasnosti však už neplní svoje poslanie. Marián Strýček z MŽP SR uviedol, že sa „analyzuje činnosť Recyklačného Fondu“ v záujme identifikácie „toho, kde sa spravili chyby“, a že budúcnosť RF je „stále otvorená.“

Ambiciózne ciele do roku 2020

Podľa údajov EUROSTAT-u z marca 2010 dosiahla v roku 2008 v SR produkcia komunálneho odpadu 328 kg na jedného obyvateľa. Táto úroveň radí SR medzi najnižšie v rámci EÚ, avšak v oblasti skládkovania je to presný opak. Slabinou odpadového hospodárstva SR je nízko rozvinutá infraštruktúra alternatívneho spracovania odpadov.

Slovensko pripravuje Plán odpadového hospodárstva, ktorý počíta s min. 50% využitím komunálneho odpadu do roku 2020. Podľa MŽP SR sa jedná o „veľmi ambiciózne ciele“, ak zoberieme do úvahy aktuálne množstvá skládkovaného odpadu. Na komunálny odpad je potrebné sa pozerať ako na možné palivo pre cementárne, teplárne či elektrárne. Jediný spôsob ako naplniť tento náročný cieľ je kombinácia recyklácie a energetického využívania odpadu ako alternatívneho paliva v spaľovacích zariadeniach rôzneho typu.

Pri pohľade na súčasnú situáciu v oblasti nakladania s odpadmi sa ukazuje, že výzvou pre SR bude i samotné zavádzanie hierarchie odpadov v zmysle Rámcovej smernice o odpadoch.

zdroj: www.odpady-portal.sk

22.9.2011

Ďalšie články