EÚ finančné nástroje na posilnenie zelenej obnovy a oživenie ekonomiky

Inovačný fond

 

(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia plánuje prostredníctvom inovačného fondu podporiť investície do inovatívnych technológií na výrazné znižovanie emisii skleníkových plynov zameraním sa na:

 • nízkouhlíkové technológie a procesy v energeticky náročných priemyselných odvetviach (oceliarsky, chemický, cementársky atď.) vrátane nahradenia výrobkov náročných na uhlík,
 • zachytávanie a využívanie uhlíka (CCU),
 • konštrukcia a prevádzka zachytávania a ukladania uhlíka (CCS),
 • inovačná výroba obnoviteľnej energie,
 • ukladanie energie,

formou grantov, príspevkov do operácií kombinovaného financovania (nástroj Únie na podporu investícií) alebo inou formou v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Predpokladaný objem na obdobie rokov 2020  2030 bude cca 10 mld. eur (v závislostí od ceny uhlíka) [1, 2].
 

Inovačný fond má nasledujúce operačné ciele [1]:

 • podporiť projekty, ktoré demonštrujú vysoko inovačné technológie, procesy alebo výrobky, ktoré sú dostatočne pokročilé a majú významný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov;
 • ponúknuť finančnú podporu prispôsobenú potrebám trhu a rizikovým profilom oprávnených projektov a zároveň pritiahnuť ďalšie verejné a súkromné zdroje;
 • zabezpečiť, aby príjmy inovačného fondu boli spravované v súlade s cieľmi smernice 2003/87/ES.
   

Bližšie rámcové informácie ako formy podpory, výzvy na predkladanie návrhov, postup podávania žiadostí o podporu, kritériá a postup výberu projektov, relevantné náklady, vyplácanie podpory z fondu atď. sú uvedené v Delegovanom nariadení Komisie EÚ 2019/856, ktorým sa dopĺňa smernica EPaR 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu.
 

Prvá výzva je spustená od 7. júla 2020 a zameriava sa na projekty týkajúce sa nízkouhlíkových technológií a procesov vo všetkých odvetviach, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES (smernica EÚ ETS), a je dostupná na: https://is.gd/6u52GF 

 

Modernizačný fond

 

(zdroj: www.ec.europa.eu)

Modernizačný fond je ďalším podporným prostriedkom Európskej komisie na podporu prechodu na klimatickú neutralitu prostredníctvom pomoci pri modernizácii energetických systémov a zlepšovaní energetickej účinnosti 10 členských štátov EÚ s nízkymi príjmami vrátane Slovenska od roku 2021.
 

Modernizačný fond bude podporovať investície do [3]:

 • výroby a využitia energie z obnoviteľných zdrojov,
 • energetickej účinnosti,
 • ukladania energie,
 • modernizácie energetických sietí vrátane diaľkového vykurovania, potrubí a rozvodných sietí,
 • spravodlivého prechodu v regiónoch závislých od uhlíka: presuny, rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, vzdelávanie, iniciatívy zamerané na hľadanie zamestnania a začínajúce podniky.

 

Poznámky a zdoje:

[1] Európska komisia, 2019: Delegované nariadenie Komisie EÚ 2019/856, ktorým sa dopĺňa smernica EPaR 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu. Dostupné na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0856&from=SK

[2] Informácie k Inovačnému fondu sú dostupné na:

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/20200605_background_en.pdf

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/20200605_annex_a_en.pdf

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/20200605_annex_b_en.pdf

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/faq_1_en.pdf

[3] Informácie k Modernizačnému fondu sú dostupné na:

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en

 

17. 7. 2020