EUROPEN vyzýva k ochrane vnútorného trhu pre obaly a balený tovar

Princíp vnútorného trhu sa pokladá za jediný právny základ Smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (ďalej len smernica). Smernica zastáva dvojitú funkciu a to v ochrane životného prostredia a ako harmonizácia vnútroštátnych opatrení, ktoré sa navzájom dopĺňajú a sú zásadné pre zaručenie voľného pohybu obalov a baleného tovaru. Práve táto problematika bola hlavnými témami na nedávnom seminári organizovanom Európskou organizáciou pre obaly a životné prostredie (EUROPEN). Bol zameraný na hodnotenie piatich ex-post smerníc o prúde odpadu, vrátane Smernice o obaloch a odpadoch z obalov.

Cieľovou skupinou semináru boli výrobcovia obalov a obalových materiálov, ktorí používajú vlastnú značku. „Voľný obeh tovaru, je jedným zo základných pilierov vnútorného trhu EÚ a je prínosom pre občanov aj podniky“ uviedla Virginie Janssens, generálny riaditeľ pre EUROPEN. Na stretnutí sa riešili aj nasledovné témy:

Vnútorný trh proti návrhu na obmedzenie plastových tašiek
EUROPEN kladie na jednej strane veľký význam v návrhu Európskej komisie (EK) na obmedzenie, prípadne zakázanie, ľahkých plastových tašiek v členských štátoch, no na druhej strane sa obáva, že tento krok spôsobí možnosť obmedzenia či zákazu aj ostaných obalov. Zároveň pani V. Janssens uvádza, že opatrenia tak extrémne, ako zákaz, nie je v súlade so zásadou proporcionality uvedenej v Zmluve o EÚ.

Vnútorný trh proti národnému logu triedenia
Ďalšou potenciálnou prekážkou obchodu je Francúzmi navrhnuté logo triedenia (tzv. "Triman logo"). Francúzsko zároveň navrhuje, aby EÚ prijalo vyhlášku, ktorá bude vyžadovať špecifický symbol recyklovateľných výrobkov – Triman logo, už do konca roka 2013. Symbol by poskytoval spotrebiteľom pokyny na nakladanie s odpadom z daného obalu. EUROPEN a ďalšie organizácie vyjadrili obavu, že označovanie vytvorí prekážku pre obchod, hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu EÚ a spôsobí zmätok u spotrebiteľov na francúzskej a európskej úrovni. Zároveň EUROPEN žiada EK, aby tento návrh na logo zamietla.

Zdroj: www.europen-packaging.eu

13.12.2013