Európska komisia navrhuje recyklovať 80% odpadov z obalov do roku 2030

Európska komisia 2.7. zverejnila koncepciu stratégie nakladania s odpadmi a obalmi a ich využívania ako zdroja a náhrady primárnych surovín vo výhľade na 15 rokov.

V nasledujúcich mesiacoch sa na úrovni členských štátov bude diskutovať o nových navrhnutých cieľoch v oblasti odpadov a obalov. Tie by mali viesť k podstatným zmenám predovšetkým v rámcovej smernici o odpadoch, smernici o skládkach odpadov a smernici o obaloch a odpadov z obalov.

Dosiahnutie nových cieľov v oblasti odpadov by podľa Komisie mohlo vytvoriť 580 000 nových pracovných miest v porovnaní so súčasným stavom a súčasne zvýšiť konkurencieschopnosť Európy a znížiť dopyt po nákladných a vzácnych zdrojoch.

Podľa plánov Komisie majú Európania do roku 2030 recyklovať 70% komunálneho odpadu a 80% odpadu z obalov. Od roku 2025 má byť ukladanie recyklovateľného odpadu – najmä plastov, papiera, kovov, skla a biologicky rozložiteľného odpadu na skládky zakázané.

Zdroj: www.ec.europa.eu

3.7.2014

Ďalšie články