Európska komisia vydala správu o tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadu a jeho rec

V decembri 2005 uverejnila Európska komisia oznámenie o tematickej stratégii pre predchádzanie vzniku odpadu a jeho recyklácii. EK preskúmala pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v stratégii. Zverejnila ho v  "Správe o tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania", ktorú prijala 19. januára 2011.
Dokument obsahuje zhrnutie hlavných opatrení prijatých Komisiou, hlavnú dostupnú štatistiku o vzniku odpadov a nakladaní s ním, prehľad hlavných nadchádzajúcich výziev a odporúčaní pre budúcu činnosť.

  • Európska komisia konštatovala, že vo väčšine členských štátov sa produkcia odpadu zvýšila, prípadne v lepšom prípade stabilizovala. Vzhľadom na výrazný pokles v 4 členských štátoch sa však celková ročná produkcia odpadu v EÚ-27 v rokoch 2006 až 2008 znížila o 10 %. 
  • Zatiaľ čo sa miera recyklácie medzi jednotlivými druhmi odpadu líši, celková miera recyklácie odpadov sa v EÚ zvýšila. V roku 2008 sa miera recyklácie odpadov odhadovala na 38 %, čo v porovnaní s rokom 2005 predstavovalo zvýšenie o 5 % a v porovnaní s rokom 1995 o 18 %.
  • Od prijatia stratégie sa na skládky dostáva menej odpadu: zhruba 40 % v roku 2008, v porovnaní s 49 % v roku 2005 a 65 % v roku 1995.

Odhady budúcich trendov v oblasti vzniku a nakladania s odpadmi naznačujú, že bez dodatočných politík v oblasti predchádzania vzniku odpadov, vzrastie objem vyprodukovaného odpadu od roku 2008 do roku 2020 o 7 %. Očakáva sa, že uplatňovanie nariadenia REACH v kombinácii s národnými politikami predchádzania vzniku odpadov prispejú k zníženiu produkcie nebezpečného odpadu. Pri úplnom vykonávaní súčasných právnych predpisov by sa recyklácia zvýšila zo 40 % v roku 2008 na 49 % v roku 2020. Skládkovanie by sa znížilo o 10 % a stabilizovalo na 28 %.

V prípade záujmu nájdete celý dokumentu TU.

25.1.2011

Ďalšie články