Európsky parlament podporil zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie

Poslanci európskeho parlamentu v stredu 24. 10. 2018 schválili návrh znenia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie doplnený o pozmeňujúce návrhy. O konečnom znení nových predpisov začne Parlament rokovať s Radou v momente, keď ministri členských štátov dospejú k spoločnej vyjednávacej pozícii.

Hlavným cieľom návrhu smernice je predchádzanie vzniku a znižovanie množstva plastového odpadu z jednorazových plastových výrobkov a rybolovných nástrojov, ako aj zavedenie cieľa pre triedený zber a recykláciu nápojových obalov.

Zákaz predaja u plastových produktov, ktoré majú alternatívu

Od roku 2021 v zmysle návrhu smernice by už jednorazové príbory, vatové tyčinky, slamky a miešadlá z plastu nemali byť v predaji. Poslanci tento návrh rozšírili o produkty z oxo-degradovateľných plastov a obaly rýchleho občerstvenia vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Obmedzenie spotreby u plastových produktov, ktoré nemajú alternatívu

Spotreba u plastových produktov, pri ktorých neexistuje alternatíva, by mala byť obmedzená na úrovni členských štátov do roku 2025 aspoň o 25 % na základe vypracovaných vlastných plánov podpory využívania produktov, ktoré sú vhodné na recykláciu a opätovné a viacnásobné využitie.

Zavedenie cieľa pre triedený zber a recyklácia u nápojových fliaš

Do roku 2025 by mali členské štáty zabezpečiť triedený zber nápojových fliaš vo výške 90 % uvedenia na trh v danom roku a zabezpečiť ich následnú recykláciu.

Ďalšie opatrenia:

  • redukčné opatrenia cigaretových filtrov, ktoré obsahujú plasty a ktorých objem by sa do roku 2025 mal znížiť o 50 % a do roku 2030 o 80 %,
  • rozšírená zodpovednosť výrobcov pre tabakové spoločnosti,
  • rozšírená zodpovednosť výrobcov pre výrobcov plasty obsahujúcich rybolovných nástrojov a zariadení.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20181018IPR16524/poslanci-presadzuju-zakaz-jednorazovych-plastov-v-eu-od-roku-2021

25.10.2018