Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva

Európsky parlament schválil dlhodiskutované revízie tzv. odpadových smerníc, ktoré sú súčasťou Balíčka obehového hospodárstva. Cieľom týchto úprav je posunúť EÚ ešte viac k obehovému hospodárstvu, a teda zabezpečiť predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie výrobkov, zvýšiť recykláciu odpadu a znížiť jeho skládkovanie, a to vo väčšej miere ako sme boli zvyknutí. Výsledkom má byť, aby hodnota produktov, materiálov a zdrojov zostala zachovaná čo najdlhšie.

Ide o revíziu 4 smerníc a jednou z nich je aj Smernica EPaR 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. V rámci tejto úpravy sa zvýšila minimálna miera recyklácie odpadov z obalov do roku 2025 na 65 % a do roku 2030 až na 70 %. V súčasne platnom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je táto hranica nastavená na 55 %. Úprava zachováva aj samostatné ciele pre jednotlivé obalové materiály, ich minimálne miery recyklácie by sa ale taktiež mali navýšiť.

Pre textilný a nebezpečný odpad bude potrebné od roku 2025 zaviesť ich triedený zber, na skládky odpadov by sa malo ukladať do roku 2035 maximálne 10 % komunálneho odpadu a zároveň by sa mala zvýšiť jeho recyklácia na 55 % do roku 2025 a 65 % do 2035. Predchádzanie plytvaniu s potravinami je taktiež jednou z tém.

Parlamentom schválené revízie smerníc musia ešte formálne prejsť Radou (ministrov) EÚ a následne môžu byť publikované v Úradnom vestníku Únie.

Viac informácií nájdete po kliknutí SEM.

19.4.2018

Ďalšie články