Informácia o transpozícii SUP smernice vstúpi do platnosti 1.12.2021

Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie prostredníctvom zákona č. 430/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene vstúpi do platnosti od 1. decembra 2021

Transpozičná novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), ktorú Národná rada SR schválila 2. novembra 2021, prenáša zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie definície, povinnosti a obmedzenia jednorazových plastových výrobkov.

Transponované ustanovenia tvoria v novele novú samostatnú časť, a to Ôsmy oddiel s názvom „Osobitné výrobky z plastu“. Do Ôsmeho oddielu boli prenesené povinnosti výrobcov:

 • osobitého výrobku z plastu (vybrané obalové aj neobalové výrobky);
 • rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty;
 • tabakových výrobkov s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami, hygienických vložiek, tampónov a tampónových aplikátorov, vopred vlhčených utierok na osobné použitie a použitie v domácnosti.

Novelu sme spracovali podľa jednotlivých dátumov účinnosti.

Účinné od 1. decembra 2021

 1. Výrobca plastových pohárov na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok a plastových nádob na potraviny, t. j. škatule s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja, spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny. Výrobca má v súvislosti s uvedenými výrobkami nasledovné povinnosti:
  • Požadovať úhradu – podľa novely je tento výrobca, v prípade že jednorazový plastový výrobok poskytuje konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja, povinný ich poskytovať za úhradu. O tejto skutočnosti sám informuje konečného spotrebiteľa.
  • Alternatívu – zároveň je povinný ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alternatívu alebo mu ponúknuť biologicky rozložiteľnú alternatívu.
  • Rešpektovať zákaz poskytovania – konečnému spotrebiteľovi sa podľa novely zakazuje poskytovať na konzumáciu potravín a nápojov v mieste predaja jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania a jednorazové plastové riady na verejných podujatiach. Organizátor verejného podujatia je povinný v prípade poskytovania biologicky rozložiteľných výrobkov zabezpečiť ich následný triedený zber. 
  • Viesť evidenciu a zabezpečiť ohlasovanie – výrobca jednorazového plastového výrobku vedie a uchováva evidenciu o jednotlivých výrobkoch uvedených na trh SR a ohlasuje Ministerstvu životného prostredia SR údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchováva ohlasované údaje.
  • Vypracovávať správu o opatreniach – výrobca jednorazového plastového výrobku každoročne vypracúva správu o opatreniach prijatých na zníženie spotreby a najneskôr do 30. apríla oznamuje Ministerstvu životného prostredia SR dosiahnutie pokroku v znižovaní spotreby.
 2. Výrobca jednorazových plastových výrobkov, konkrétne hygienických vložiek, tampónov, tampónových aplikátorov, vlhčených utierok, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti, tabakových výrobkov s filtrami, filtrov uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami a pohárov na nápoje je povinný tieto výrobky pred uvedením na trh SR označiť informáciou pre spotrebiteľov:
  • o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť, keď sa stane odpadom; odporúčanie má byť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
  • o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom.

Označovanie sa umiestňuje na obal výrobku, na jednotlivé balenie výrobku alebo samotný výrobok tak, aby bolo výrazné, čitateľné a nezmazateľné v súlade so špecifikáciami uvedenými vo vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. V dôsledku chýb v jazykovej verzii uvedeného nariadenia bolo v Úradnom vestníku Európskej únie z 5. marca 2021 zverejnené Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Príklad označenia výrobku:

 1. Výrobca plastových nádob na potraviny a pohárov bližšie špecifikovaný v bode 1. tohto článku; výrobca výrobkov špecifikovaný v bode 2. tohto článku, výrobca balení a vrecúšok vyrobených z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu z tohto balenia alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy; nápojových obalov s objemom najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, ako sú napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, okrem sklenených alebo kovových nápojových obalov s plastovými uzávermi a viečkami; balónov okrem balónov ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a spotrebu; ľahkých plastových tašiek s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty:
  • informuje a
  • motivuje konečných používateľov jednorazového plastového výrobku k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu tak, aby dochádzalo k zníženiu znečisťovania životného prostredia odpadom z týchto výrobkov,
   • k používaniu dostupných opätovne použiteľných alternatív,
   • k správnemu spôsobu nakladania s výrobkami, keď sa stanú odpadom,
   • o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania odpadu z jednorazových plastových  výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na životné prostredie,
   • o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania týchto výrobkov, keď sa stanú odpadom na kanalizáciu.

 

Účinné od 1. januára 2023

S účinnosťou od 1. januára 2023 evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa zákona o odpadoch sa vykonáva elektronicky prostredníctvom informačného systému.

Od 1. januára 2023 sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov osobitných výrobkov z plastu uvedených v bode 1. tohto článku, ďalej sa vzťahuje na balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu z tohto balenia alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy; nápojové obaly s objemom najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, okrem sklenených alebo kovových nápojových obalov s plastovými uzávermi a viečkami, ľahké plastové tašky;  tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami. Výrobcovi uvedených jednorazových výrobkov z plastu sa ukladá znášať náklady:

  • na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
  • spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov,
  • spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu.

Rozsah uvedenej informovanosti je nad rámec bežného informovania o nakladaní s odpadom, ktoré vyplýva z rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov.

Výrobca tabakových výrobkov na účely uvedených povinností môže zriadiť špecifickú infraštruktúru zberu odpadu z týchto výrobkov.

Orgány štátnej správy na účely svojej činnosti nesmú s účinnosťou od 1. januára 2023  obstarávať kúpu nápojov v jednorazových obaloch.

 

Účinné od 3. júla 2024

U nápojových obalov (nápojové fľaše vrátane uzáverov a viečok, kompozitné nápojové obaly) s objemom do 3 litrov ich od 3. júla 2024 bude výrobca jednorazového plastového výrobku povinný uvádzať na trh SR len za predpokladu, že ich uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.

 

Účinné od 1. decembra 2024

Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu vstúpi do platnosti v ďalšej fáze od 1. decembra 2024 a bude sa vzťahovať na vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti; balóny okrem balónov, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom a sú určené na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a spotrebu; tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami a výrobca rybárskeho výstroja. Výrobca uvedených výrobkov je povinný:

  • znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh SR;
  • znášať náklady spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu;
  • viesť a uchovávať evidenciu o výrobkoch uvedených na trh SR a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia SR údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje;
  • ak má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a predáva uvedené výrobky v inom členskom štáte, od 1. decembra 2024 ustanoví na plnenie povinností vo vzťahu k týmto výrobkom splnomocneného zástupcu v danom členskom štáte.

 

Účinné od 1. januára 2025

Od 1. januára 2025 má výrobca jednorazového plastového výrobku povinnosť uvádzať na trh SR nápojové fľaše vyrobené z polyetelénftalátu (ďalej len PET nápojové fľaše) s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva PET nápojových fliaš uvedených na území SR konkrétnym výrobcom jednorazového plastového výrobku. Tento výrobca bude podávať Ministerstvu životného prostredia SR každoročne správu o obsahu recyklovaných plastov v nápojových obaloch ním uvedených na trh.

 

Účinné od 1. januára 2030

Od 1. januára 2030 sa minimálna úroveň recyklovaných plastov použitých na výrobu nápojových fliaš zvýši na 30 % z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na území Slovenskej republiky a bude sa vzťahovať na nápojové fľaše (nie len PET nápojové fľaše).