Kontroly v odpadovom hospodárstve v roku 2012

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) ako jeden z kontrolných orgánov štátnej správy dohliada na ochranu vôd, ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody a krajiny a integrované povoľovanie a kontrolu.

V oblasti odpadového hospodárstva dohliada aj na plnenie povinností osôb podľa zákona o obaloch a zákona o odpadoch. SIŽP vykonala v roku 2012 v oblasti odpadového hospodárstva 784 kontrol, z toho v 283 prípadoch zistila porušenie právnych predpisov, za čo udelila pokuty spolu v sume 199 010€.

Najvyššie pokuty boli udelené v oblasti odpadového hospodárstva za neoprávnený zber použitých jedlých olejov, neoprávnené držanie odpadu a ukladanie stavebného odpadu mimo miesta na to určeného.

V roku 2012 bolo vykonaných 36 kontrol, ktoré boli zamerané na povinnosti výrobcov a dovozcov vybraných komodít vyplývajúcich z ustanovení § 42 až 48 zákona o odpadoch, najmä na plnenie povinností vedenia evidencie o objeme výroby a dovozu vybraných komodít a ohlasovacej povinnosti. V 17tich prípadoch bolo zistené porušenie zákona o odpadoch. Najčastejšie zistené porušenia boli pri neohlásení údajov z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

V oblasti nakladania s elektrozariadeniami SIŽP vykonalo 45 kontrol. Porušenie bolo zistené v 20tich prípadoch. Medzi najčastejšie patrilo nezaregistrovanie sa na OÚŽP a MŽP SR, neplnenie ohlasovacích a evidenčných povinností a neohlasovanie zmien v súlade so zákonom o odpadoch.

V oblasti povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch vykonalo SIŽP 38 kontrol. Išlo predovšetkým o kontroly povinných osôb v oblasti programu prevencie. Porušenie bolo zistené v jednom prípade, a to pri nesplnení povinností registrácie o obaloch v zákonom stanovenej lehote.

Kontroly v predmetných oblastiach vykonávali aj ďalšie kontrolné orgány štátnej správy. Z výsledkov kontrol SIŽP je zrejmé, že pokuty sú uložené za podobné nedostatky ako v minulosti. Tak ako minulý rok, nedostatky boli zistené pri programe prevencie, ak táto povinnosť vyplýva z obalového zákona.  Vypracovanie programu prevencie je jednou z našich ponúkaných služieb v oblasti environmentálneho poradenstva.

NATUR-PACK svojim klientom ponúka bezplatnú aktívnu účasť pri kontrolách v oblasti zákona o obaloch, komodít spoplatnených Recyklačným fondom a elektrozariadení. V takom prípade je nás nutné obratom, po ohlásení kontroly kontaktovať a dohodnúť ďalší postup.

 

zdroj: www.sizp.sk

2.9.2013

Ďalšie články