MŽP SR vydalo usmernenia k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad a návrh štruktúry VZN

Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad

MŽP SR dňa 18.11.2015 vydalo usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad. Od 1.1.2016 sú mestá a obce povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu a vyrubiť osobitný poplatok. K usmerneniu Vám poskytneme v najbližších dňoch podrobnejší výklad.
Celé znenie usmernenia nájdete tu: http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-dso.pdf

 

Návrh štruktúry VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

MŽP SR dňa 18.11.2015 zverejnilo aj druhé usmernenie s návrhom VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Celé znenie usmernenia je na stiahnutie tu: http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/struktura-vzn-obce.pdf. Rovnako aj k tomuto usmerneniu vydáme podrobnejšie stanovisko, ale upozorňujeme, že podľa § 135 ods. 15 zákona o odpadoch je obec povinná uviesť toto VZN do súladu s novým zákonom do 30. júna 2016.

 

19.11.2015

Ďalšie články