Nakladanie s odpadmi z obalov

Ako vyplýva zo Správ o obaloch a odpadoch z obalov na Slovensku spracovaných za roky 2003-2011, množstvo všetkých odpadov z obalov v rokoch 2003 až 2006 klesal (z 413 tis. na 347 tis. ton) a od roku 2007 do posledného vyhodnoteného roku  2011 stúpal (z 318 tis. na 444 tis. ton) (viac v príspevku Vývoj množstva odpadov z obalov).

Zo správ o obaloch a odpadoch z obalov za obdobie posledných sledovaných 9 rokov (t.j. 2003-2011) bolo spracované aj vyhodnotenie odpadu z obalov zhodnoteného na území Slovenska a vyvezeného do zahraničia. Odpady boli zhodnotené recykláciou, energeticky alebo inou formou. V grafe nižšie sa uvádza súčet všetkých foriem zhodnotenia.

Graf 1: Nakladanie s odpadmi z obalov v rokoch 2003 - 2011 uvedené v tonách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Množstvá odpadu z obalov, ktoré boli odoslané do iných členských štátov alebo vyvezené mimo územia Spoločnestva na účely zhodnotenia alebo spálenia v spaľovniach odpadu za zhodnotenia energie. Do roku 2011 sa uvádzalo iba množstvo pre materiálovú recykláciu. V roku 2011 bolo uverejnené aj množstvo odpadu z obalov zhodnotené energeticky (70 t) a inou formou (2 894 t) ktoré v danom roku v tabuľke nie sú započítané.

Pre lepšiu ilustráciu vývoja nakladania s odpadmi z obalov, bolo vypočítané percentuálne zastúpenie odpadov zhodnotených na území Slovenska materiálovou recykláciou, vyvezených za účelom recyklácie a zhodnotenia do čelenských alebo ostatných štátov a množstvo nezhodnotených odpadov z obalov (graf 2) pričom 100% predstavuje celkové množstvo odpadov z obalov za jednotlivé roky.

 

Graf 2: Percentuálne zastúpenie využitia odpadov z obalov za jednotlivé roky 2003 - 2011

Od roku 2007 bola viac ako polovica odpadov z obalov zhodnotená na území SR. Vývoz odpadov stúpa zrejme podľa dopytu od zahraničných spracovateľov, resp. podľa ceny za vývoz a výkup odpadov. Množstvo nezhodnotených odpadov z obalov kolíše v rozpätí od 23 do 54%. Ak by sme v roku 2011 brali do úvahy aj množstvo odpadov z obalov vyvezených do zahraničia a zhodnotených energeticky a inou formou (do tohto roku niesú dané údaje k dispozícii) kleslo by množstvo nezhodnotených odpadov z obalov na 5%.

 

Zdroj:

Správy o obaloch a odpadoch z obalov za roky od 2003 do 2011 Slovenská republika

Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č.2005/270/ES z 22.marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č.94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

MŽP SR 2005 až 2013

 

15.8.2013

Ďalšie články