Národná rada SR schválila novelu zákona o odpadoch

Národná rada SR schválila  dňa 19.10.2012 v treťom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (gestorský výbor) v rámci legislatívneho procesu. Odporučením gestorského výboru, bolo návrh zákona schváliť s pripomienkami. Predmetné pripomienky výboru, ktoré sa týkali najmä technických opráv a zmeny pravidiel schvaľovania poskytnutia príspevkov z Recyklačného fondu (pripomienky výboru v hlasovaní č. 92), boli akceptované.

Z dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov poslancov, predložených k vládnemu návrhu zákona v druhom čítaní, prešli návrhy týkajúce sa problematiky výkupu kanalizačných poklopov. Neprešli návrhy na sprísnenie podmienok povinnosti pre obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

Informácie o výsledkoch jednotlivých hlasovaní k návrhu zákona nájdete na stránkach Národnej rady.

 

Novela zákona o odpadoch obsahuje novú hierarchiu odpadového hospodárstva, upresňuje význam pojmu zhodnocovanie a zneškodňovanie. Zavádza nové pojmy ako biologický odpad, opätovné použitie, príprava na opätovné použitie, spracovanie a recyklácia a nové inštitúty ako vedľajší produkt a stav konca odpadu. V súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva novela stanovuje vypracovať Program odpadového hospodárstva ako aj Program predchádzania vzniku odpadu. Ustanovuje aj nové povinnosti pre prevádzkovateľa úložiska kovovej ortuti a prevádzkovateľa zariadenie spoločného stravovania.  Podľa novely sa zákon bude vzťahovať už aj na nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami. Novela odstráni nesúlad platného ustanovenia § 23 ods. 4 zákona o odpadoch s európskou legislatívou, čo umožní vývoz a zhodnotenie nebezpečných odpadov aj mimo SR. Zaviedla aj úplný zákaz výkupu odpadu z farebných kovov, alebo iného kovového odpadu z kanalizačných poklopov, alebo ich častí. Upravuje sa mechanizmus rozhodovania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Po novom bude poskytnutie prostriedkov podliehať podpísaniu ministrom ŽP, prípadne správna rada môže prehlasovať rozhodnutie ministra.

Zákon bude ešte predložený na pripomienkové konanie Európskej komisii, s lehotou minimálne tri mesiace a v prípade uplatnenia pripomienok zásadného charakteru sa môže predĺžiť o ďalšie tri mesiace. Do ukončenia notifikačného procesu zákon nebude publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Novela zákona o odpadoch nevstupuje do povinností výrobcov, dovozcov a obchodníkov tak ako bolo pôvodne navrhované v novom zákone o odpadoch, ktorý bol stiahnutý po procese pripomienkovania. Tieto povinnosti zostávajú v platnosti podľa súčasnej legislatívy.

V novele nedošlo k zmenám, ktoré by mali vplyv na spoluprácu medzi klientmi a spoločnosťou Natur-pack, a.s.


Schválené znenie zákona nájdete TU!

20.10.2012

 

Ďalšie články