NATUR-PACK, aktívny účastník odborných podujatí

OZV NATUR-PACK sa už dlhodobo profiluje ako odborná kapacita v oblasti odpadového hospodárstva. Legislatívu, odborné podujatia, výmenu odborných skúseností, ako aj školenia k zákonu o odpadoch u nás zabezpečuje Environmentálne oddelenie. 

Nižšie uvádzame niekoľko konkrétnych podujatí z posledného obdobia, na ktorých sa aktívne zúčastnili naše odborníčky. Vzhľadom na rýchle sa meniacu legislatívu a potrebu zvyšovania úrovne triedeného zberu a recyklácie na Slovensku bude práve odborný prístup jedným z rozhodujúcich faktorov pre nasledujúce obdobie.

8. – 10. 11. 2017 Budapešť, veľtrh ÖKOINDUSTRIA

NATUR-PACK sa ako jediný zástupca Slovenska zúčastnil medzinárodnej konferencie v Maďarsku, ktorá bola súčasťou 5. ročníka veľtrhu ÖKOINDUSTRIA – International Environmental Industry, Energy Efficiency and Renewable Energy Exhibition 2017. Konferencia bola organizovaná medzinárodnou agentúrou ISWA. Účastníci z Holandska, Talianska, Srbska, Macedónska či Chorvátska sa podelili o skúsenosti ich krajín s nakladaním s odpadmi vrátane triedeného zberu či motivácií občanov. Za NATUR-PACK na konferencii vystúpila naša environmentálna konzultantka RNDr. Alexandra Grgulová. V rámci konferencie boli predstavené viaceré technické riešenia, ktoré môžu zlepšiť nakladanie s odpadmi a prispieť k ochrane životného prostredia. Veď preto to vlastne všetko robíme – aby sme zachovali životné prostredie v čo najlepšom možnom stave pre naše budúce generácie.

27. – 28. 11. 2017 Berlín, konferencia Waste Management in the Circular Economy 2017

NATUR-PACK sa ako jediný zástupca Slovenska zúčastnil medzinárodnej konferencie k obehovej ekonomike a odpadovému hospodárstvu. Dvojdňová konferencia sa uskutočnila v Berlíne a bola zameraná na legislatívny odpadový balíček, ktorý má ustanoviť nové pravidlá a ciele pre Európsku úniu až do roku 2035, ako aj na praktické skúsenosti niektorých členských štátov s aplikáciou obehovej ekonomiky či rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia z Bruselu, Nemecka, Lotyšska, Španielska či Švédska.

7. 12. 2017 Bratislava, odborný seminár Sekcie odpadového hospodárstva SOPK

NATUR-PACK v spolupráci so Sekciou odpadového hospodárstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zorganizoval odborný informačný seminár k problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov, k povinnostiam držiteľov odpadov a k zmenám, ktoré nás čakajú od 1. 1. 2018 z dôvodu aplikačnej novely zákona  o odpadoch. O seminár bol veľký záujem, zúčastnili sa ho spoločnosti z rôznych odvetví – potravinári, pivovarníci, chemici, polygrafi či zástupcovia sektora automotive. Seminár viedla naša kolegyňa Alexandra Grgulová, ktorá sa školeniam venuje už niekoľko rokov, spolu so špecialistom na odpadové hospodárstvo Tomášom Schabjukom z enviroporadenskej spoločnosti Odpadový hospodár, s. r. o.

Téma odpadového hospodárstva je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná, rovnako medzi odborníkmi, ako aj medzi verejnosťou. Zlepšenie úrovne triedenia a recyklácie komunálnych odpadov si vyžaduje prenesenie odborných znalostí do praxe. Sme presvedčení, že práve výmena odborných poznatkov na národnej i medzinárodnej úrovni je jednou z ciest, ako môže naša OZV svojím dielom podporiť úroveň triedenia a recyklácie komunálnych odpadov na Slovensku.

12.12.2017