NATUR-PACK na podujatí ICTEP 2019

 

V dňoch 23. - 25. októbra 2019 sa v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnil 10. ročník medzinárodnej vedeckej rady ICTEP 2019 pod názvom „Technologies of Environmental Protection” organizovaný Technickou Univerzitou v Košiciach. Podujatie združuje slovenských a zahraničných odborníkov, vedcov, inžinierov, konzultantov, manažérov a dodávateľov zaoberajúcich sa oblasťami merania a monitorovania životného prostredia, ochranou ovzdušia, pôdy a vody, odpadovým hospodárstvom, recyklačnými technológiami, zeleným hospodárstvom, materiálovým, ekologickým a priemyselným projektovaním, modelovaním dynamiky prostredia a ďalšími zameranými na vytváranie podpory a rozvíjanie stratégií smerom k predchádzaniu a minimalizovaniu znečistenia životného prostredia a k zabezpečeniu udržateľného rozvoja.

OZV NATUR-PACK sa svojím príspevkom v oblasti odpadového hospodárstva začlenila medzi aktívnych účastníkov a prispela k vzájomnej výmene názorov, skúseností a zároveň sa obohatila o vedecké poznatky odborníkov zaoberajúcich sa environmentálnymi, technickými, ekonomickými a legislatívnymi aspektmi ochrany životného prostredia.

Ďalšie články