NATUR-PACK pokračuje v riešení situácie s preplnenými kontajnermi v meste Košice

V piatok 15. 2. 2019 sa v priestoroch zberovej spoločnosti KOSIT uskutočnilo stretnutie zástupcov ôsmich mestských častí mesta Košice, zástupcov Magistrátu mesta Košice a organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK. Išlo o stretnutie všetkých strán zainteresovaných v systéme triedeného zberu (zberová spoločnosť – samospráva – OZV), cieľom ktorého bolo vyriešiť akútny problém s preplnenými kontajnermi na triedený zber (predovšetkým sklo), ktoré sa vyskytujú vo vybraných častiach mesta Košice.

Na stretnutí boli všetci zástupcovia mestských častí informovaní o tom, ako funguje systém triedeného zberu a na základe čoho koná OZV a zberová spoločnosť v meste Košice.

Pre akútne vyriešenie problému preplnených kontajnerov na triedený zber sa dohodlo na posilnení počtu kontajnerov na sklo a papier v rozsahu 40 ks. To je však iba čiastkové riešenie.

„OZV NATUR-PACK má za cieľ navrhovať v meste Košice systémové opatrenia, ktoré budú mať dlhodobý charakter. Pre tento účel je nevyhnutné v meste Košice uskutočniť tzv. pasportizáciu zberných nádob na triedený zber, na základe ktorej bude možné pomocou digitálnej mapy vykonať priestorovú analýzu a navrhnúť ďalšie riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu s preplnenými kontajnermi. V tejto veci OZV NATUR-PACK požiadala o údaje zberovú spoločnosť KOSIT.

OZV NATUR-PACK bude okrem toho pokračovať v meste Košice aj v analýzach obsahu problematických lokalít, nakoľko z doterajších zistení je zrejmé, že prepĺňaniu kontajnerov napomáha aj nedisciplinovanosť občanov, ktorí do nádob na triedený zber vhadzujú v značnom rozsahu aj nevhodné druhy odpadov. Ďalšia možná príčina prepĺňania kontajnerov, ktorú budeme overovať, je tá, či nádoby pre občanov nevyužívajú aj súkromné spoločnosti (napríklad reštaurácie), teda subjekty, ktoré by mali odpady z plastov, papiera a skla vhadzovať do nádob, ktoré si financujú sami,“ povedal Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.

OZV NATUR-PACK oceňuje záujem všetkých zainteresovaných strán o riešenie aktuálnej situácie v meste Košice.

Pohľad na jeden z kontajnerov v meste Košice.

19.2.2019