NATUR-PACK pripravil pre partnerské obce aktuálnu Príručku pre samosprávy

Tím NATUR-PACK pripravil pre partnerské obce a mestá aktuálnu Príručku pre samosprávy v kontexte rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Cieľom príručky je pomôcť samosprávam zorientovať sa v spleti pravidiel a povinností vyplývajúcich pre ne zo zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Podobný materiál NATUR-PACK spracoval už v minulosti a stretol sa s veľmi pozitívnou odozvou našich partnerských samospráv. Aktuálna príručka má 37 strán textu.

NATUR-PACK bude príručku distribuovať všetkým partnerským samosprávam elektronickou cestou. Aktuálne ide o 1 047 samospráv vrátane štyroch najväčších miest: Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Príručka vysvetľuje všetky časti zákona č. 79/2015 o odpadoch relevantné pre samosprávy, najmä:

  • legislatívu odpadového hospodárstva súvisiacu so samosprávami
  • triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov
  • rozšírenú zodpovednosť výrobcov a nakladanie s komunálnymi odpadmi

Na posolstvo a cieľ Príručky pre samosprávy nadviaže v najbližších mesiacoch NATUR-PACK aj štúdiou zhrňujúcou 100 analýz triedených zložiek odpadov, ktoré sme v priebehu štyroch rokov uskutočnili v spolupráci so zberovými spoločnosťami a partnerskými samosprávami. Analýzy triedených zložiek priniesli množstvo údajov a poznatkov, ktoré môžu samosprávam, rezortu životného prostredia, neziskovým organizáciám i verejnosti napomôcť pri spoločnom úsilí zlepšovať úroveň triedenia odpadov.

Túto tému môžeme zakončiť veľmi dobrou správou. NATUR-PACK zanalyzoval svoje údaje o množstvách vytriedených odpadov vo svojich partnerských samosprávach v rokoch 2019 a 2020. Množstvo v obciach vytriedeného odpadu medziročne vzrástlo o 18 %. Sme presvedčení, že Príručka pre samosprávy, ako aj ďalšie materiály, ktoré pre obce pripravujeme, pomôžu dosiahnuť pozitívne výsledky aj v nadchádzajúcich rokoch.

Tím NATUR-PACK