NATUR-PACK sa stal členom platformy Circular Slovakia

Dňa 18.3.2021, presne na Svetový deň recyklácie, sa uskutočnilo prvé spoločné (online) stretnutie členov plaftormy Circular SLOVAKIA. Jeho súčasťou sa stala aj naša OZV NATUR-PACK. Viac sa o tejto platforme, jej členoch a hlavnom poslaní dozviete v tlačovej správe plaftormy.

Tlačová správa platformy CIRCULAR SLOVAKIA:

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov. Dnes sa z iniciatívy formálne stáva združenie.

Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a dnešným dňom nadobúda právnu subjektivitu v podobe združenia právnických osôb.

Circular Slovakia je verejno-súkromná platforma na podporu prechodu na obehovú ekonomiku. Platforma spája firmy, vládu, výskum, neziskové organizácie a ďalších, aby zefektívnili komunikáciu a urýchlili výmenu znalostí. Spoločným snažením sa podporí zvyšovanie povedomia, nové partnerstvá,  výmena skúseností a vedomostí a otvorí sa dialóg pri odstraňovaní bariér transformácie na tento nový model ekonomiky.

Podobné platformy vznikajú v krajinách po celom svete. Prinášajú výhody v prospech lepšieho prepojenia výsledkov výskumu so súkromnými podnikmi a zapojenia všetkých partnerov do tvorby vládnych programov a legislatívy. Výhody plynú na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. „Platforma je napríklad zapojená do aktivít Európskej platformy (ECESP), a tak prinášame členom inšpirácie zo zahraničia a prepájame sa s európskym dianím,“ povedala Denisa Rášová,  novovymenovaná predsedníčka platformy.

Na Slovensku bola iniciatíva spustená v decembri 2019, kedy sa zakladajúce organizácie, Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandská obchodná komora, zaviazali k vytvoreniu verejno-súkromnej platformy pre obehového hospodárstvo.

"Pre Ministerstvo životného prostredia SR je obehové hospodárstvo ako jeden z pilierov Európskej zelenej dohody kľúčovou témou. Už v súčasnosti ministerstvo v spolupráci s Európskou komisiou a OECD pripravuje cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo na Slovensku. Úspech takéhoto komplexného a prierezového konceptu si vyžaduje nielen spoluprácu, ale aj aktívny prístup súkromného a mimovládneho sektora, preto veľmi oceňujeme činnosť platformy Circular Slovakia.“ - Mária Fischerová, riaditeľka odboru politiky životného prostredia MŽP SR.

Dnešným dňom získava platforma právnu formu združenia právnických osôb. Členmi platformy sa stali tieto spoločnosti a organizácie:

AfB Slovakia s. r. o. / Akadémia sociálnej ekonomiky / Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku / BASF Slovensko spol. s r.o. / Baterkáreň / BIOELEKTRA SE / BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., / Business Leaders Forum / Centrum vedecko-technických informácií SR / CRH (Slovensko) a.s. / CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. / ENVI - PAK, a.s. / Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave / FECUPRAL, spol. s r.o. / Heineken Slovensko, a.s. / IKEA Bratislava, s.r.o. / ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky / JRK Slovensko s.r.o. / Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty EUBA / Kaufland Slovenská republika v.o.s. / Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky / Košický samosprávny kraj / LB Slovakia Plastics s.r.o. / LES, s.r.o. / Lidl Slovenská republika, v.o.s. / Munch.hu / NATUR-PACK, a.s. / Obec Veľké Turovce / PANARA s.r.o. / Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. / Repairably n.o. / SENSONEO j. s. a. / SKC foundry s. r. o. / Slovakia Going Zero Waste / Slovenská akadémia vied / Slovenská sporiteľňa, a.s. / SK - TEX s.r.o. / TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. / TESCO STORES SR, a.s. / VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. / VSE Holding a.s. / Všeobecná úverová banka, a.s. / 3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Platformu a jej členov čaká tento rok množstvo aktivít zameraných na tému zeleného financovania, zeleného obstarávania, témy potravinového odpadu, spolupodieľania sa na tvorbe cestovnej mapy v prechode Slovenska na obehové hospodárstvo, zapájanie sa do vzdelávacích projektov a medzinárodných spoluprác. „Firmy sa budú môcť zapojiť do CIRCO tréningov, ktoré im umožnia vytvoriť cirkulárny biznis model a aj do okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu CircularRegions, ktorý vyškolí trénerov v cirkulárnej ekonomike a vytvorí službu pre podniky, ktoré chcú zmeniť svoje biznis modely na cirkulárne. Podnikateľom to zvýši efektivitu, prinesie stabilnejší biznis a konkurenčnú výhodu,“ povedala Petra Csefalvayová, podpredsedníčka združenia Circular Slovakia.

Podniky vidia viacero výhod v členstve. Podľa Marek Antoňáka, CEO v AfB Slovakia „je to príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením a renováciou použitého hardvéru ako aj nadviazať nové kontakty v oblasti obehového hospodárstva“. Z pohľadu Barbory Geršlovej, Sustainability Manager pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsku „môže byť forma platformy, ktorá zastrešuje verejný, súkromný a neziskový sektor inšpiráciou a hnacím motorom v tejto oblasti na Slovensku. S platformou Circular Slovakia nás spája spoločný záujem o zvyšovanie povedomia o obehovej ekonomike a identifikácia príležitostí, ktoré povedú k odstraňovaniu bariér a prechode na obehové hospodárstvo.“

Kontakty na vedenie Circular Slovakia:

Denisa Rášová, predsedníčka združenia Circular Slovakia

circularslovakia@gmail.com       0915 066 771

 

Petra Csefalvayová, podpredsedníčka združenia Circular Slovakia

csefalvayova@incien.sk     0902 917 755

 

Jana Šťastná, zakladajúca členka združenia Circular Slovakia

j.stastna@minbuza.nl      0902 916 714