NATUR-PACK zverejnil aktuálne environmentálne vyhlásenie!

Spoločnosť NATUR-PACK sa stala štvrtou organizáciou na Slovensku s aktívnym osvedčením EMAS, dobrovoľnej schémy Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit. Získala ju koncom roka 2014. V súčasnosti ide u nás o ojedinelý manažérsky nástroj, pritom vo svete patrí medzi prestížne environmentálne schémy, do ktorej je zapojených už približne 4500 spoločností.

Po úspešnom absolvovaní auditu (jún 2016)  NATUR-PACK zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálne environmentálne vyhlásenie, ktoré je sumarizáciou aktivít smerujúcich k napĺňaniu cieľov tejto manažérskej schémy.

Skratka EMAS pochádza z anglického Eco-Management and Audit Scheme. Predstavuje súbor nástrojov a pravidiel, ktoré vedú spoločnosť k ekologickejšiemu manažmentu ľudských a prírodných zdrojov. Schéma je navrhnutá tak, aby sa ňou mohli riadiť všetky spoločnosti bez ohľadu na veľkosť alebo zameranie. Nasledovaním krokov, ktoré schéma obsahuje, by mala byť akákoľvek spoločnosť schopná znížiť environmentálnu záťaž firmy, zvýšiť ekonomický rast a konkurencie schopnosť na trhu.

Ojedinelosť schémy EMAS na Slovensku prispela k tomu, že NATUR-PACK ako jeden z pionierov v tejto oblasti, získal v roku 2015 1. miesto v Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie a to práve za zapojenie sa do tejto schémy a za napĺňanie jej princípov. V máji 2016 sme sa ako národný víťaz, zapojili aj do európskeho kola, ktoré sa bude vyhodnocovať v jesenných mesiacoch. Slovenská agentúra životného prostredia SR, ako orgán zodpovedný za EMAS na Slovensku, pripravila v nadväznosti na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ sériu aktivít propagujúcich dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky. V júni 2016 prebehla v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR výstava o ekoinováciách, medzi ktoré sa na Slovensku radí okrem iného aj schéma EMAS. Podobne ako v iných oblastiach, aj v oblasti environmentálneho manažérstva sa NATUR-PACK rozhodol byť aktívnym a inšpiratívnym členom.

Ciele schémy EMAS sú napĺňané predovšetkým prostredníctvom:

 • lepšieho využívania zdrojov,
 • súladu s legislatívou životného prostredia,
 • riadenia svojich významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov,
 • realizáciou svojich cieľov a procesov,
 • povinného informovania verejnosti prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia organizácie,
 • zvýšenej angažovanosti zamestnancov.

S účinnosťou nového zákona o odpadoch, získala schéma EMAS pre NATUR-PACK nový rozmer. Jedným z dôležitých nástrojov uplatňovaných v tejto schéme je zvýšená angažovanosť zamestnancov. A tá je vzhľadom na zákonnú povinnosť vzdelávať verejnosť v partnerských obciach a mestách pre našu spoločnosť nevyhnutná.

Aj pri vzdelávaní verejnosti je našou výhodou regionálne pokrytie, kde okrem centrály v Bratislave, máme funkčné pobočky v Trenčíne, Nových Zámkoch, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a najnovšie už aj v Rožňave.

Zamestnanci NATUR-PACKu sa osobne angažujú na vzdelávacích aktivitách napĺňajúcich súčasne viacro cieľov schémy EMAS, ide napríklad o:

 • vzdelávací program pre deti v rámci putovného festivalu Ekotopfilm – Envirofilm
 • diskusie pre širokú verejnosť v rámci festivalu Ekotpfilm – Envirofilm
 • obecné podujatia napr. počas Dní Zeme
 • prednášky na školách a metodických centrách
 • odbornú spoluprácu a aktívnu participáciu na rozvoji ekovýchovy v spolupráci s mimovládnymi organizáciami (napr. DAPHNE, ŽIVICA, EKORAST)
 • semináre pre klientov spoločnosti NATUR-PACK, ako aj ostantých záujemcov, ktorí sa chcú zorientovať v zákone o odpadoch a dodržiavať legislatívu
 • odborné a populárno-náučné články venované osvete v oblasti triedeného zberu, recyklácie a ochrany životného prostredia

Registrácia v EMAS dáva organizáciám možnosť preukázať všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom, verejnosti, úradom, samosprávam), že hodnotia, riadia a znižujú environmentálne vplyvy svojich činností a produktov. NATUR-PACK systematicky a aktívne pracuje na napĺňaní cieľov EMAS, ktoré sú zároveň v plnom súlade s cieľmi a poslaním našej spoločnosti.

 

EMAS NA YOUTUBE KANÁLI NATUR-PACKu:

Rozhovor s našim kolegom Mgr. Danielom Klemanom o EMASe si môžete pozrieť na našom youtube kanáli TU!

18.7.2016

 

 

Ďalšie články