NATURPACK na letnom seminári

Pekári a cukrári sú skupinou podnikateľov, ktorých sa výrazne dotkla novelizácia zákona o obaloch v máji tohto roku. Okrem toho, že väčšinou balia svoje výrobky do obalov a mnohé suroviny dovážajú zabalené zo zahraničia, časť svojej produkcie umiestňujú v obchodných reťazcoch. Schválením § 7 ods. 10 nového zákona o obaloch, podnikateľ, ktorý uvádza do obehu výrobky zabalené v obaloch pochádzajúce od povinných osôb, ktoré nie sú zapísané v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií, je za splnenie povinností zberu a zhodnotenia odpadov z obalov zodpovedný tento podnikateľ. Obchodníci sa preto obracajú na svojich dodávateľov za účelom preukázania splnenia tejto povinnosti resp. sa tieto záväzky dostávajú aj do obchodných zmlúv.

Z dôvodu objasnenia týchto nových povinností sme prijali pozvanie na pravidelný letný seminár Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, ktorý sa konal 22. júna 2010 v zasadačke SOŠ v Pezinku. V samostatnom bloku sme členov cechu oboznámili nielen s novinkami týkajúcimi sa zákona o obaloch. O tom, že problematika nového zákona o obaloch je v súčasnosti aktuálna svedčí aj to, že väčšina z 55 účastníkov seminára sa zapojila aj do následnej diskusie.

12.8.2010