Návrh novely vyhlášky č. 210/2005 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.4.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.210/2005 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch, a ktorú predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie.

Link na uvedený návrh vyhlášky: http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5130&o_id=7033

Cieľom vyhlášky je podporiť zber, zhodnocovanie a recykláciu ostatných druhov odpadov z obalov z plastov, čo sa docieli rozčlenením kategórie PLASTY na 4. podkategórie – polyetylény s nižnou kompaktnosťou (LDPE, LLDPE); polyetylény s vysokou kompaktnosťou (HDPE), polypropylén (PP); polyetyléntereftalát (PET) a ostatné odpady z obalov z plastov. Taktiež na základe poznatkov z praxe vyvstala potreba ustanoviť vo vyhláške pre povinné osoby možnosť zasielania „hlásení o obaloch a plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov“ ministerstvu nielen v písomnej, ale aj v elektronickej forme.

Prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK, a.s. aj Vy môžete vyjadriť svoje pripomienky poprípade návrhy k uvedenému zneniu vyhlášky. Stačí ak nám pripomienky a návrhy pošlete našu e-mailovú adresu: office@naturpack.sk najneskôr do 30.04.2008.

 

28.4.2008