Návrh zákona o odpadoch je v MPK

Dnes 11.4.2014 bol zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o odpadoch. Zákon upraví viacero oblastí fungovania odpadového hospodárstva. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí zrušenie Recyklačného fondu, úprava rozšírenej zodpovednosti výrobcov a zriadenie koordinačných centier. Jednou zo zmien je aj premenovanie oprávnených organizácií na organizácie zodpovednosti výrobcov.

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

RZV sa týka výrobcov vybraného výrobku pod čím sa rozumie výrobca elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík, olejov a neobalového výrobku. RZV sa týka výrobku počas jeho všetkých fáz jeho životného cyklu. Výrobca musí byť zaregistrovaný v Registri výrobcov príslušnej komodity a plniť rad povinností.

 

Koordinačné centrum

KC bude zriadené na plnenie úloh ustanovených podľa zákona pre vybraný prúd odpadu. KC zriadi a prevádzkuje klientskú linku  pre obce, pôvodcov odpadu  a držiteľov odpadu.

 

Recyklačný fond

RF zruší tzv. likvidátor k 31.3.2016. Zostatok prostriedkov bude príjmom štátneho rozpočtu.

 

Bioodpad

V “novom“ zákone sa zakazuje prevádzkovateľom kuchyne používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojených na verejnú kanalizáciu.

 

Vaše pripomienky k návrhu zákona môžete posielať na office@naturpack.sk. NATUR-PACK ich za vás zašle spolu s vlastnými pripomienkami.

 

Pripomienkové konanie návrhu zákona končí 6.mája 2014. V prípade úspešného schválenia nadobudne zákon účinnosť 1.januára 2015.

 

11.4.2014

Ďalšie články