Nepriama novela zákona o odpadoch

Dňa 3.8.2011 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia. Článkom V. tohto zákona sa zásadným spôsobom menia niektoré ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.


Nepriama novela zákona o odpadoch prináša nasledujúce zmeny:
-    povinnosť pôvodcu použitých batérií a akumulátorov odovzdať ich osobám oprávneným na nakladanie s nimi, nielen osobám, ktoré majú udelenú autorizáciu podľa slovenského zákona o odpadoch,
-    povinnosť spracovateľa elektroodpadu odovzdať použité batérie a akumulátory odobrané z elektroodpadu iba osobám oprávneným na nakladanie s nimi, nielen osobám, ktoré majú udelenú autorizáciu podľa slovenského zákona o odpadoch,
-    úpravu povinností výrobcu vozidiel, častí vozidiel, materiálov a vybavenia používaného vo vozidlách, definuje sa pojem „nebezpečné látky“ a obmedzenie ich používania vo vozidlách,
-    povinnosť výrobcu a dovozcu vozidiel zabezpečiť a zverejniť dostatočné informácie o environmentálne vhodnom spracovaní vozidiel,
-    právo výrobcov a dovozcov znížiť príspevok za výrobky do Recyklačného fondu aj o sumu zodpovedajúcu množstvu odpadov z výrobkov zhodnotených v iných štátoch ako v SR, teda nielen u osôb, ktoré majú udelený súhlas slovenskými orgánmi štátnej správy.


Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Celé znenie je možné nájsť v sekcii „Legislatíva“ alebo stiahnuť priamo TU.

Ďalšie články