Nová právna úprava pre batérie a akumulátory

Dňa 23.10. 2009 bola v zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona o odpadoch č. 386/2009 Z.z, ktorá  definuje nové povinnosti pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a spracovateľov použitých batérií a akumulátorov. Pod pôsobnosť tohto zákona budú od 1.11.2009 spadať všetky typy batérií uvádzané na trh v SR. Prinášame Vám stručný prehľad povinností vyplývajúcich z tejto novely zákona vo vzťahu k batériám a akumulátorom.

Ohlasovacia povinnosť

 

Nevyhnutnosťou výrobcov bude potreba vedenia a uchovávania evidencie o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu batérií a akumulátorov, v členení na automobilové, priemyselné a prenosné batérie a akumulátory a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a ministerstvu životného prostredia.


Pre distribútorov boli stanovené nové povinnosti, plnením ktorých sú povinný zabezpečiť vo svojich predajných miestach odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu. Pričom odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov nemožno viazať na kúpu novej prenosnej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a bez nároku na odplatu za tento odber.

Vo svojich predajných miestach zabezpečia informovanosť používateľov o možnosti odovzdania použitých prenosných batérií a akumulátorov. Spätným odberom odobrané použité prenosné batérie a akumulátory môžu odovzdať len autorizovanému spracovateľovi alebo len fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe zabezpečujúcej zber použitých prenosných batérií a akumulátorov na základe zmluvného vzťahu s autorizovaným spracovateľom.

Recyklačný fond

Výrobca batérií a akumulátorov je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za prenosné, priemyselné a automobilové batérie a akumulátory v sume určenej podľa výpočtu príspevku výrobcu v súlade s ustanovením § 56 zákona o odpadoch. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prístroje a motorové vozidlá, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu (§ 54 zákona o odpadoch), v ktorých sú batérie alebo akumulátory začlenené.

Výrobcovia sa bude musieť zaregistrovať na Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu batérií a akumulátorov, za ktoré je povinný platiť príspevok.

Povinné označovanie

Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečí označenie batérie symbolom, ktorý označuje separovaný zber, pre všetky batérie a akumulátory. V prípade batérií, akumulátorov a gombíkových článkov s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005%, kadmia vyšším ako 0,002% alebo olova vyšším ako 0,004% vyplýva povinnosť označiť chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb podľa príslušného kovu.

Medzi ďalšie povinnosti napr. patrí:

  • uvádzať na automobilových a prenosných batériách a akumulátoroch viditeľne, čitateľne a  neodstrániteľne údaj o ich kapacite,
  • používať symbol, ktorá označuje separovaný zber tak, aby táto pokryla aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátorov alebo sady batérií,  pričom  stanovená maximálna veľkosť symbolu je 5 x 5 cm. Pri valcových článkoch musí symbol pokryť aspoň 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora, pričom v tomto prípade je veľkosť značky aspoň  5 x 5 cm,
  • označovať batérie, akumulátory alebo sady batérii, ktorých veľkosť je taká, že symbol by bol menší ako 0,5 x 0,5 cm tak, aby na ich obale bola vytlačený symbol o rozmeroch 1 x 1 cm,
  • vytlačiť symbol zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory distribútorovi na dostupnom zbernom mieste, podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať takýto zber (autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch). Pričom použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

Zákaz uvádzania na trh

  • batérií alebo akumulátorov na trh, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti (aj v prípade, že sú súčasťou prístrojov) a prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú zahrnuté do prístrojov s obsahom viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia. Tento zákaz sa nevzťahuje na gombíkové články s obsahom ortuti neprevyšujúcim 2 hmotnostné percentá,
  • prenosných batérií a akumulátorov, vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0002 hmotnostných percent kadmia. Tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov alebo v bezšnúrových elektrických nástrojoch, ktoré bude možné naďalej uvádzať na trh. 

Výrobcovia prístrojov budú musieť priložiť inštrukcie s popisom, ako možno batérie a akumulátory zo zariadení bezpečne vybrať spolu s  informáciami pre užívateľov o ich materiálovom zložení. Výnimkou sú iba zariadenia, u ktorých z dôvodov bezpečnosti, výkonu, medicínskych dôvodov, alebo z dôvodu integrity údajov, je potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi zariadením a batériou, alebo akumulátorom.

Pri uvedení batérií a akumulátorov na trh v Slovenskej republike bude musieť výrobca dodať všetkým autorizovaným spracovateľom presné chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického a technického postupu ich spracovania a recyklácie.   

V prípade, že sa Vás niektoré z týchto povinností týkajú a budete od 1.11.2009 spadať pod definíciu výrobcu, dovozcu alebo distribútora batérií a akumulátorov ozvite sa nám a pomôžeme Vám túto problematiku vyriešiť.

 

 

25.10.2009