Nová smernica o odpadoch

 

Dňa 17.6.2008 schválili poslanci Európskeho parlamentu novú smernicu o odpadoch. Podľa nej by členské štáty mali do roku 2020 zabezpečiť, aby sa recyklovalo 50% komunálneho odpadu a 70% stavebného odpadu. Tieto ciele majú síce charakter návrhu (nie priamo povinnosti), Komisia však oznámila, že ak odporúčania niektoré z členských štátov v stanovenej lehote nedosiahnu, skončia pred Európskym súdnym dvorom.

Súčasťou návrhu je aj vytvorenie hierarchie prioritného spracovania odpadov, s ktorými sa bude podľa možností nakladať v tomto poradí:

  1. prevencia,
  2. opätovné použitie,
  3. recyklácia,
  4. likvidácia environmentálnym spôsobom.

Najväčším problémom bolo dosiahnutie kompromisu v súvislosti so spaľovňami odpadov. Prijalo sa stanovisko Rady, ktoré posúva spaľovanie odpadov na lepšiu pozíciu v rámci hierarchie prioritného spracovania odpadov.

Do Smernice boli zlúčené aj predtým samostatné smernice o odpadových olejoch a nebezpečnom odpade. Nová smernica teda rieši problematiku odpadov komplexnejšie.

Smernica by mala byť v blízkej budúcnosti zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a členské krajiny budú mať dva roky na jej prevzatie do národnej legislatívy.

 

8.7.2008