Nová vyhláška k zákonu o odpadoch

 

S platnosťou od 15. 8. 2008 vstúpila do platnosti nová vyhláška MŽP SR č. 301/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktorá upravuje termín zasielania štvrťročného Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu Recyklačnému fondu a príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia.

Praktický význam pre výrobcov a dovozcov má najmä zmena, ktorou sa posúva termín zasielania štvrťročného Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu Recyklačnému fondu a príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia a to vždy do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka.

V praxi to znamená, že Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu za najbližšie vykazované obdobie, t.j. za 3. kvartál 2008 zašlete do konca mesiaca október 2008, a nie do 10. dňa po ukončení štvrťroka, ako tomu bolo doposiaľ.

 

8.8.2008