Nová vyhláška o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom

Vážení klienti,

dňa 9. júla 2010 bola v Zbierke zákonov SR uverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom. Táto vyhláška ustanovuje v prílohe č. 1 nový zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona o odpadoch, ustanovuje podrobnosti o označovaní elektrozariadení uvádzaných na trh, vymedzuje územné oblasti na účely zabezpečenia zberu elektroodpadu, upravuje podrobnosti o obsahu Registra výrobcov elektrozariadení ako aj Registra kolektívnych organizácií a upravuje spôsob vedenia evidencie a hlásenia výrobcov elektrozariadení.

Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z.z. ruší doteraz platnú vyhlášku č. 208/2005 Z.z. a nadobúda účinnosť 15. júla 2010.

Celé znenie vyhlášky nájdete TU.

9.7.2010