Novely vyhlášok k zákonu o odpadoch v MPK


Po poslednej novele zákona o odpadoch z decembra 2019 sa nám konečne začali rozbiehať aj novelizácie vykonávacích vyhlášok. Síce tzv. predbežná informácia k štyrom vykonávacím predpisom bola zverejnená už vo februári 2020, povolebná zmena procesy zastavila. Do medzirezortného pripomienkového konania („MPK“) sa až v priebehu mája a júna dostali zatiaľ tieto vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch:
 

 • Opatrenie MŽP SR o metodike analýzy zmesového odpadu – nakoľko sa v poslednej novele MŽP SR zaviazalo, že bude zabezpečovať prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu
  Podklady si môžete pozrieť tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/158 a MPK bolo otvorené do 15.6.2020
   
 • Novela vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  Podklady si môžete pozrieť tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/196 a MPK je otvorené do 30.6.2020
   
 • Novela vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov – novela sa venuje hlavne úprave žiadostí o registráciu do jednotlivých registrov výrobcov v zmysle plánovaného spustenia Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH)
  Podklady si môžete pozrieť tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/193 a MPK je otvorené do 2.7.2020

V blízkej dobe očakávame ešte zaradenie úpravy vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti do MPK.
 

Čo by mala priniesť novela vyhlášky č. 371/2015 alebo ako by sa mal zmeniť triedený zber.
 

Novela vykonávacej vyhlášky č. 371/2015 bude mať značný vplyv na rozšírenú zodpovednosť výrobcov a na triedený zber komunálnych odpadov. Okrem náležitosti týkajúcich sa POH či registrácie v zmysle § 98 zákona o odpadoch sa táto novela venuje úpravám tzv. štandardov zberu (infraštruktúre zberných nádob, ktorá je k dispozícií občanom na triedený zber).

Od 1.7.2020 sa v zmysle poslednej novely zákona o odpadoch upravuje definícia komunálneho odpadu a zodpovednosti zaň, čo by sa malo prejaviť v zmene pokrytí subjektov, ktoré by mala OZV v rámci triedeného zberu zastrešovať. Problémom však je nejasná aplikácia tejto zmeny do praxe, ako aj to, že daná vyhláška, ktorá by mala na plánovaný systém reflektovať, je ešte len v MPK a úprava štandardov zberu by mala byť účinná k 1.1.2021.

Aké zmeny sa predpokladajú v štandardoch zberu?

 • Štandardy zberu by sa mali počítať na poplatníka – fyzickú osobu, nie na trvalý pobyt občana – čo by malo priniesť presnejšie výsledky a podmienky pre určovanie štandardov zberu, ako aj rozmiestnenie nádob
 • Počet poplatníkov by mal byť následne vztiahnutý k 30.6. predchádzajúceho roka a nie k 31.12.
 • Minimálne štandardy zberu by mali zostať zachované
 • Stanovuje sa primeraná donášková vzdialenosť pre farebné zberné nádoby – 150 m od bydliska poplatníka v rodinných domoch a každé miesto zberu zmesového komunálneho odpadu pri sídliskách
 • Mimo štandard zberu by mali spadať fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – tým by sa mali poskytovať nádoby podľa ich vyžiadania

Hlavne posledná dva body predstavujú výrazný zásah do súčasne nastaveného systému. Obidva budú mať značný vplyv na navýšenie infraštruktúry zberných nádob, a teda samozrejme na zvýšenú potrebu financií na zabezpečenie tejto infraštruktúry, ako aj jej obhospodarovanie. Legislatívne navrhnutá primeraná donášková vzdialenosť by mala zjednodušiť, spohodlniť a zatraktívniť triedený zber pre občanov, aby neboli odrádzaní od triedenia veľkou vzdialenosťou zberných nádob.

Zavedenie triedeného zberu pod zodpovednosť obce, a teda OZV a výrobcov, aj pre podnikateľské subjekty, a to v množstve, v akom si oň požiadajú, je ale neprimerané navyšovanie nákladov pre výrobcov. Musí byť najprv jasné nastavenie systému po úprave definície komunálneho odpadu, ako aj zodpovedností, aby sa mohli následne nastavovať štandardy zberu, ktoré sú „vykonávacím nástrojom“ pokrytia územia Slovenskej republiky. Systém musí byť nastavený systematicky a nie založený na ľubovoľnej potrebe.

Podrobnejšie si k jednotlivým bodom novely môžete prečítať aj tu: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105382/mzp-sr-predstavilo-novu-vyhlasku-k-zakonu-o-odpadoch-standard-zberu-sa-ma-pocitat-inak.aspx

Pripomienkovanie uvedenej novely vyhlášky je možné do 30.06.2020 a je otvorené aj pre verejnosť. V prípade, že by ste mali záujem sa do pripomienkovania zapojiť, informujte nás a môžeme Vám poskytnúť naše postrehy.
 

16.6.2020

 

Ďalšie články