Nový zákon o odpadoch bol uverejnený v Zbierke zákonov SR

Po pripomienkovaní a následnom odsúhlasení prezidentom bol v legislatívnom procese zaradený Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do Zbierky zákonov SR č. 27/2015.

Nový predpis dostal poradové číslo 79/2015 a platnosť nadobudne 1.1. 2016, okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016, a čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Podľa §1 Predmet úpravy tento zákon upravuje:

a) programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,

b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,

c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,

d) rozšírenú zodpovednosť výrobcov,

e) nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,

f) nakladanie s komunálnym odpadom,

g) cezhraničný pohyb odpadov,

h) informačný systém odpadového hospodárstva,

i) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,

j) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a

k) činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.

 

Zákon o odpadoch v jeho kompletnom znení si môžete stiahnuť na tomto linku.

O všetkých zmenách  a novinkách vás budeme včas informovať.

23. 4. 2015

Ďalšie články