Nový zákon o odpadoch – nové spoplatnené plastové výrobky

Nový zákon o odpadoch č.79/2015 a jeho vykonávacie predpisy zavádzajú nový zoznam plastových výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a z ktorých sa následne môže stať neobalový výrobok.

Ak dovážate alebo vyrábate

  • podlahové krytiny z plastov,
  • obklady na steny alebo stropy z plastov,
  • plastové platne alebo fólie,
  • plastové umývadlá, vane, rúry a hadice,
  • plastový stolový a kuchynský riad,
  • plastové kufre, aktovky, kabelky, puzdrá,
  • plastový nábytku,
  • plastové stavebnice
  • a mnohé ďalšie výrobkov

od začiatku roku Vám za ne vznikajú nové povinnosti.

Pre tieto výrobky je potrebné sa zaregistrovať v Recyklačnom fonde do konca januára 2016, kvartálne za ne posielať ohlásenia na Recyklačný fond a príslušnému orgánu štátnej správy OH  a uhrádzať príspevok do Recyklačného fondu. Možnosť nahradiť príspevok do Recyklačného fondu zabezpečením 100 % zhodnotenia ostáva i naďalej zachovaná. Ohlasovacie a platobné povinnosti voči Recyklačnému fondu zanikajú k 30.06.2016.

V prípade, že uvedené výrobky skončia po ich spotrebe v komunálnom odpade, budú sa od 1.7.2016 považovať za neobalový výrobok. V takomto prípade je potrebné podať MŽP SR žiadosť o registráciu do Registra výrobcov neobalových výrokov do 31.1.2016 a nájsť si Organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly (tzv. OZV pre obaly), ktorá Vám od 1.7.2016 zabezpečí splnenie si zákonných povinností pre tieto výrobky a informovať o tom MŽP SR do 30.06.2016.

Povinnosti za neobalové výrobky si viete splniť aj prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. Taktiež Vám vieme pomôcť aj so zabezpečením 100 % zhodnotenia, čo je lacnejšia alternatíva príspevkov do Recyklačného fondu.

Nový zoznam plastových výrobkov spoplatnených v Recyklačnom fonde je uvedený v prílohe - časť D  vyhlášky MŽP SR č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu a o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.

Zoznam neobalových výrobkov je uvedený v prílohe č.16 - časť A vyhlášky MŽP SR č.373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

26.1.2016

Ďalšie články