Odborníci a MŽP sa dohodli na spôsobe preukazovania materiálového toku

Oprávnená ogranizácia NATUR-PACK sa aktívne zúčastnila stretnutia odborníkov a účastníkov trhu s odpadmi s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom 8. marca 2011, počas ktorého došlo k dohode o znení vyhlášky k zákonu o obaloch v ustanoveniach týkajúcich sa spôsobu preukazovania materiálového toku. Ministerstvo životného prostredia zverejnilo dohodnuté znenie návrhu.

 

Podľa § 6 by plnenie záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie malo byť preukazovaé dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dohodnuté znenie ustanovení o preukázaní materiálového toku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doklady o materiálovom toku by mali obsahovať:

a) názov a sídlo povinnej osoby, ktorá dokladom o materiálovom toku preukazuje plnenie záväzných limitov, alebo názov a sídlo oprávnenej organizácie, ak sa plnenie záväzných limitov zabezpečuje podľa § 7 ods. 7 písm. b) zákona,

b) názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov,

c) miesto pôvodu odpadov z obalov je prvé miesto zberu na území SR,

d) prvé miesto zberu odpadov z obalov s uvedením názvu a sídla osoby, ktorá zber vykonala,

e) názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov činnosťami R1 až R11, na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie do ktorého bol odpad z obalov odovzdaný,

f) názov, číslo, charakteristiku a čas platnosti oprávnenia na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácia uskutočňuje; názov a adresa orgánu, ktorý oprávnenie vydal,

g) ak sa zhodnocovanie alebo recyklácia odpadov z obalov uskutočňuje v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov mimo územia Slovenskej republiky názov osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadov a množstvá ním dodaných odpadov z územia Slovenskej republiky do prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov,

h) časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje po dodanie do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

i) podpis zodpovedného zamestnanca osoby ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

Tieto doklady možno na účely preukázania materiálového toku použiť iba ak možno preukázať skutočnosti, ktoré sa ním potvrdzujú. Preukázanie týchto skutočností zabezpečuje povinná osoba alebo oprávnená organizácia dokladmi pochádzajúcimi od prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prvého zariadenia na zber odpadov.

Pri zhodnotení odpadu mimo územia Slovenskej republiky, preukázanie skutočnosti by mala zabezpečovať povinná osoba alebo oprávnená organizácia dokladmi pochádzajúcimi od prvého zariadenia na zber odpadov a osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu, ktorá dodala odpad do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Zdroj: MŽP

10.3.2011

Ďalšie články