Odôvodnenie vrátenia novely zákona o odpadoch prezidentom SR

Prezident Ivan Gašparovič nepodpísal vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

 

Sme radi, že aj vďaka mnohým protestným aktivitám rôznych profesijných združení zastupujúcich výrobcov a dovozcov, sa prezident stotožnil s negatívnymi dopadmi, ktoré by prijatá novela zákona o odpadoch priniesla. V správe odôvodňujúcej vrátenie zákona späť do Národnej rady SR prezident okrem iného uvádza:

 

 Zmenami podľa čl. I 48. bodu, 49. bodu, 50. bodu a 98. bodu schváleného zákona sa rozširuje okruh výrobcov a dovozcov, ktorí budú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu. Tým dôjde k zvýšeniu nákladov týchto výrobcov a dovozcov, čím sa môže vytvoriť tlak na zvyšovanie cien výrobkov výrobcov a dovozcov, ktorí v súčasnosti príspevok do Recyklačného fondu neplatia. Ak dôjde k zvýšeniu cien týchto výrobkov môže to viesť k zníženiu kúpyschopnosti, ale aj k zníženiu dopytu po nich v dôsledku ich nákupu v susedných štátoch a aj k prípadnému následnému zvýšeniu nezamestnanosti. V čase krízy môže mať zrušenie „oslobodenia” od povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu negatívny dopad aj na podnikateľské prostredie [zvýšenie nákladov (výdavkov), zníženie alebo zastavenie investícií].

 

Hospodárstvo Slovenskej republiky sa podľa čl. 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zakladá aj na princípoch sociálne orientovanej trhovej ekonomiky.

 

Možné dopady v nadväznosti na zmeny čl. I 48. bodu, 49. bodu, 50. bodu a 98. bodu schváleného zákona v čase globálnej krízy považujem za rizikové a tým neprípustné v dôsledku negatívnych vplyvov na sociálnu situáciu obyvateľov Slovenskej republiky.

 

Treba tiež pripomenúť, že rozšírenie okruhu výrobcov a dovozcov, ktorí sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu (48. bod až 50. bod a 98. bod) neboli predmetom úpravy vo vládnom návrhu zákona. 

 

Poznámka: Rozšírenie okruhu výrobcov a dovozcov sa udialo na základe pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložil Recyklačný fond, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ).

 

Sme radi, že prezident sa stotožnil s našimi argumentmi, ktoré jasne hovorili o tom, že zavedením nových poplatkov do Recyklačného fondu by prišlo k automatickému zdražovaniu elektrospotrebičov a výrobkov balených v obaloch, čo by malo nepriaznivý dopad na sociálnu situáciu a fungovanie hospodárstva na Slovensku.

 

Prezident vo svojom návrhu navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní zákona okrem iných zmien, vypustila aj článok I bod 48., bod 49., a bod 50., ktorými sa zaviedli nové poplatky do Recyklačného fondu.

 

Kompletné odôvodnenie rozhodnutia vrátenia novely zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch ako aj kompletný návrh zmien môžete nájsť tu.

 

 

3.8.2009

Ďalšie články