Ohlásenie o objeme výroby, dovozu a vývozu podľa § 12 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.

Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu podľa prílohy č. 13 k Vyhláške č. 366/2015 Z. z. sú povinné zasielať, na adresu Ministerstva životného prostredia SR všetky subjekty, ktoré spadajú pod plnenie povinností voči dnes už neexistujúcemu Recyklačnému fondu aj naďalej.

Editovateľné tlačivo je voľne k dispozícii na stiahnutie na stránke www.naturpack.sk v časti dokumenty http://www.naturpack.sk/dokumenty/.

Výrobcovia (fyzickí výrobcovia obalov), dovozcovia obalov (dovozcovia tovarov v obaloch aj dovozcovia prázdnych obalov) a výrobcovia/dovozcovia komodít v minulosti spadajúcich pod ohlasovaciu povinnosť voči Recyklačnému fondu (patrí sem aj veľká časť neobalových výrobkov), nezabudnite si splniť štvrťročnú ohlasovaciu povinnosť do 31.1.2017!

Táto povinnosť nie je súčasťou povinností, ktoré zabezpečuje NATUR-PACK a. s. v rámci plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly a neobalové výrobky za svojich klientov a nie je súčasťou štandardnej zmluvy.

Ohlásenie sa zasiela na:

  • Ministerstvo životného prostrediaSR
    Odbor odpadového hospodárstva
    Nám. Ľ. Štúra 1
    812 35 Bratislava

1.2.2017