Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK úspešne rozbieha vzdelávacie aktivity v spolup

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK pripravila spoločne s predstaviteľmi magistrátu hl. mesta Bratislavy informačný seminár pre zástupcov školských úradov bratislavských mestských častí.

Cieľom seminára bolo informovať o všetkých vzdelávacích aktivitách, ktoré NATUR-PACK v meste Bratislava bezplatne ponúka materským a základným školám. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde magistrátu dňa 8.2.2017 a zúčastnili sa ho zástupcovia 8 školských úradov mestských častí Bratislavy.

NATUR-PACK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) v zmysle zákona o odpadoch od 1.7.2016 spoluzodpovedný za zabezpečovanie vzdelávacích aktivít v meste Bratislava. Tieto aktivity sa uskutočňujú prostredníctvom unikátnych a originálnych programov a projektov, ktoré NATUR-PACK rozvíja dlhodobo, prakticky už od svojho založenia v roku 2006.

Prehľad aktuálnych vzdelávacích aktivít v meste Bratislava:

 • OLO Centrum – centrum pre ekovýchovu a exkurzie do spaľovne OLO
  Od 23.9.2016 je pre bratislavské školy otvorené tzv. OLO Centrum. V ňom žiaci základných a stredných škôl absolvujú zážitkovú ekovýchovu a následne atraktívnu exkurziu do spaľovne OLO. Vzdelávacie centrum otvorila pre školy a verejnosť zberová spoločnosť OLO v spolupráci s NATUR-PACKom, ktorý do týchto priestorov presunul ekovýchovné programy partnerskej organizácie DAPHNE. OLO Centrum je úspešne sa rozbiehajúcim projektom a školy oň od počiatku prejavujú veľký záujem. Prihlasovanie na exkurzie je možné cez portál OLO (https://www.olo.sk/exkurzie-v-olo/).
 • Ekovýchova DAPHNE v materských školách
  Okrem OLO Centra, ktoré je určené predovšetkým pre základné školy, NATUR-PACK pokračuje v úspešnom ekovýchovnom programe aj na materských školách. Tam tieto programy už od roku 2011 zastrešuje Inštitút DAPHNE. Výsledky tejto aktivity jednoznačne potvrdzujú, že viesť deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi už od predškolského veku, má zásadný význam.
 • Vzdelávací seriál NATUR-PACKu na počúvanie „Nehádžme všetko do jedného vreca“
  Prostredníctvom magistrátu hl. mesta Bratislavy sa v týchto dňoch distribuuje všetkým základným školám päťdielny vzdelávací seriál na počúvanie, ktorý nesie názov „Nehádžme všetko do jedného vreca“. Vzdelávací seriál pomáha žiakom základných škôl vnímať súvislosti medzi triedením odpadu a ochranou životného prostredia. Ide o úplne novú a originálnu vzdelávaciu aktivitu, ktorú OZV NATUR-PACK poskytuje všetkým svojim samosprávam a ich školám.
 • Mobilná aplikácia GREEN BIN
  a NATUR-PACK je jedným z partnerov prvej mobilnej aplikácie na podporu triedenia a recyklácie odpadov. Aplikácia GREEN BIN je od marca 2016 sprístupnená vo všetkých krajských a okresných mestách Slovenska, vrátane Bratislavy. Stiahnuť si ju možno bezplatne cez portál Google Play a App Store. Aplikácia bola bratislavským žiakom po prvý krát odprezentovaná v rámci minuloročného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm. Počet priaznivcov tejto aplikácie neustále narastá.
 • Interaktívny softvér „NeODPADni z ODPADov“
  V roku 2012 vytvoril NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou ŽIVICA v rámci projektu „Moderne o odpadoch s NATUR-PACKom“ unikátny výučbový softvér určený pre prácu s interaktívnymi tabuľami a PC. Softvér nesie názov „NeODPADni z ODPADov!“, je bezplatný a školy si ho môžu stiahnuť na stránkach organizácie ŽIVICA (http://www.zivica.sk/moderneoodpadoch/). NATUR-PACK už pred obdobím získania autorizácie na činnosť OZV začal s realizáciou školení pre pedagógov zameraných na získanie zručností s týmto softvérom. Školenia sa stretli s veľkým záujmom pedagógov, ktorí v ňom vidia potenciál na spestrenie a doplnenie bežnej výuky.
 • Školenia pre pedagógov
  NATUR-PACK v spolupráci s mestom Bratislava uskutoční počas školského roka 2016/2017 školenia pre bratislavských pedagógov zamerané na prácu so softvérom „NeODPADni z ODPADov“. Výučbový softvér je už využívaný na niekoľkých stovkách škôl po celom Slovensku a  predstavuje atraktívny a moderný spôsob vzdelávania žiakov základných škôl. Cieľom školenia je pomôcť pedagógom zvládnuť prácu so softvérom tak, aby si následne vedeli pripraviť jeho cielené využitie v rámci rôznych predmetov na svojich školách.

 

10.2.2017